Notaris Hagen

Nieuwste berichten in deze App

 
In een testament of levenstestament kunt u meer zaken regelen dan u wellicht denkt. Hebt u al eens gedacht over wat er moet gebeuren met uw Facebookpagina, als u daaraan zelf geen bijdragen meer kunt leveren? Moet het account worden opgeheven, of wilt u dat het als aandenken in stand blijft?
 
Mails, foto’s, films
Dergelijke zaken regelen, geldt natuurlijk ook voor accounts bij andere sociale media. En wat moet er gebeuren met uw online opgeslagen materiaal, zoals mails, foto’s en films? Zo zijn er heel veel zaken om aan te denken, voor het geval u wilsonbekwaam raakt. Tijdelijk of definitief.
 
Vastleggen
Er bestaan op internet diverse checklijsten met zaken die u geregeld zou kunnen willen hebben, maar ons kantoor stemt een en ander precies af op uw persoonlijke situatie en legt vast wat moet worden vastgelegd. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, adviseren wij u van tijd tot tijd met ons door te nemen of het vastgelegde nog passend is bij uw situatie.   
 • Er zijn veel zaken om aan te denken, voor het geval u wilsonbekwaam raakt, tijdelijk of definitief.
 • Ons kantoor stemt een en ander precies af op uw persoonlijke situatie en legt vast wat moet worden vastgelegd.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Natuurlijk behoort een echtscheiding niet tot de hoogtepunten in een mensenleven, maar wanneer goede, rechtsgeldige afspraken ontbreken, kan het allemaal nog een stuk vervelender worden dan nodig is. Ons kantoor staat u graag bij in het op papier zetten van afspraken.   
 
Verrassing
Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 gesloten is, worden bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden gelijkelijk verdeeld. Dit geldt ook voor schulden die door een der partners voor het huwelijk zijn aangegaan. Vooral dit laatste wil nog wel eens als een verrassing komen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een studieschuld.


Bewijsbaar
Onlangs is door het Gerechtshof Amsterdam gesteld dat een (studie-)schuld slechts buiten de gemeenschap van goederen valt wanneer bewijsbaar is dat daarover afspraken bestaan. Voor huwelijken die na 1 januari 2018 gesloten zijn, geldt de beperkte gemeenschap van goederen: bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven persoonlijk. Tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 gesloten is, worden bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden gelijkelijk verdeeld.
 • Dit geldt ook voor schulden die door een der partners voor het huwelijk zijn aangegaan.   

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:


een volwassene mag in Nederland eenmalig belastingvrij 100.000 euro ontvangen om aan de eigen woning te besteden. Dit bedrag (in 2019 met € 800 verhoogd) kan bijvoorbeeld worden uitgegeven om een huis te kopen of verbouwen. Maar blijft de schenking ook belastingvrij wanneer u het geld besteedt ná aankoop of verbouwing?
 
Verbouwing
Deze kwestie speelde onlangs voor de rechtbank in Arnhem, waarin een vrouw overhoop lag met de Belastingdienst. Zij had geld uitgegeven aan een verbouwing en een jaar later van haar ouders een schenking ontvangen, die zij als belastingvrij beschouwde. In de wetgeving kon de rechter niet vinden dat de schenking vóór de uitgaven moet zijn ontvangen om belastingvrij te blijven.  
 
Schenkingsakte
De vrouw won dus van de Belastingdienst, die zich bezint op de uitspraak van de rechter. Overigens is het in geval van een schenking verstandig bij de notaris (ons kantoor staat voor u klaar) een schenkingsakte te laten opmaken. U staat dan sterker ten opzichte van de fiscus. In zo’n akte moet worden opgenomen dat de schenking dient te worden besteed aan een eigen huis.
 • In de wet staat niet dat een schenking vóór uitgaven aan een eigen huis moet zijn ontvangen om belastingvrij te blijven.
 • Het is verstandig om in geval van een schenking bij de notaris een schenkingsakte te laten opmaken.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer ons kantoor u terzijde heeft gestaan bij het opmaken van uw testament, hebben we dit uiteraard zo gedaan dat de houdbaarheid van het testament zo lang mogelijk is. Ook hebben we erop gewezen dat het desondanks verstandig is eens in de zoveel tijd dit document met elkaar door te nemen. Wijzigingen in omstandigheden en wensen zijn vanzelfsprekend een goede aanleiding.
 
Richtlijn
De eerste tijd na het opmaken van uw testament zult u nog regelmatig denken aan de inhoud ervan, maar na verloop van tijd zakt die aandacht logischerwijs weg. Een peilmoment eens in de vijf jaar is een richtlijn, maar niet meer dan dat: ook in een kortere periode kan er veel veranderen in uw omstandigheden en wensen.
 
Geschillen
Wanneer u wijzigingen wilt in uw testament, wacht dan niet en neemt u vooral contact op met ons kantoor. Het kan ook zijn dat u bent gaan twijfelen aan bepalingen in uw testament. We staan u met raad en daad terzijde en kunnen een en ander meestal zo bijstellen dat met zoveel mogelijk eventualiteiten rekening wordt gehouden en dat juridische geschillen tussen uw nabestaanden zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
 • Wanneer u wijzigingen wilt in uw testament, wacht dan niet en neemt u vooral contact op met ons kantoor.
 • Bepalingen kunnen we meestal zo bijstellen dat met zoveel mogelijk eventualiteiten rekening wordt gehouden.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer u wilsonbekwaam bent en er zou een moment aanbreken dat u blijvend intensieve zorg nodig hebt, moet voor die zorg een indicatie worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op dat moment is het belangrijk dat u – toen u nog wilsbekwaam was – iemand hebt gevolmachtigd deze aanvraag namens u te doen. Een dergelijke volmachtiging kunt u vastleggen in een levenstestament. Ons kantoor is u daarbij graag van dienst.
 
Curator of mentor
Om de aanvraag van een CIZ-indicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, is een gevolmachtigde ideaal. De aanvraag kan ook worden gedaan door een curator of mentor, maar het verkrijgen van deze status kost veel tijd: tijd die vaak moeilijk gemist kan worden. Het moment waarop u blijvend intensieve zorg nodig hebt, kan zich immers onverhoeds aandienen.  
 
Procedure
Het CIZ kan uitzonderingen maken en op voorwaarden een door partner of kinderen ondertekende aanvraag in behandeling nemen, maar ook als aan de voorwaarden wordt voldaan, vergt deze procedure tijd. Kortom: door het niet aanwijzen van een gevolmachtigde via een levenstestament neemt u een gok. Wordt u wilsonbekwaam, dan pakt deze gok niet goed uit voor u en voor uw naasten.
 • Door het niet aanwijzen van een gevolmachtigde via een levenstestament neemt u een gok.
 • Wordt u wilsonbekwaam, dan pakt deze gok niet goed uit voor u en voor uw naasten.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:


Het wordt gemakkelijker een bedrijf te beginnen. Dit is het gevolg van de modernisering van de rechtsregels voor personenvennootschappen, waartoe het kabinet een wetsvoorstel heeft gedaan. Doel van de modernisering is het beter laten aansluiten van deze rechtsvorm bij wensen die in de praktijk leven. U kunt tot en met 31 mei via internet reageren op het wetsvoorstel via internetconsultatie.nl.
 
(Schuld-) aansprakelijkheid
Het moderniseren van voornoemde rechtsregels wordt tijd: de huidige regels dateren hoofdzakelijk uit 1838, zijn te gecompliceerd en op een aantal punten onduidelijk. Met de herziening wil de overheid ondernemerschap stimuleren, zakendoen faciliteren en de concurrentiepositie van personenvennootschappen versterken. Het wetsvoorstel biedt ook meer duidelijkheid over de rechten, plichten en (schuld-) aansprakelijkheid van vennoten.
 
Nog twee rechtsvormen
Na de modernisering bestaan er als personenvennootschap nog twee rechtsvormen:   de vennootschap en de commanditaire vennootschap (de maatschap en de vennootschap onder firma blijven alleen in naam bestaan). Ons kantoor vertelt u graag alles over ondernemen in deze rechtsvormen in de nieuwe situatie.
 • Met de herziening van de rechtsregels wil de overheid onder andere ondernemerschap stimuleren en zakendoen faciliteren.
 • Ook meer duidelijkheid over rechten, plichten en (schuld-) aansprakelijkheid van vennoten wordt beoogd.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer van een vennootschap nog aandelen aan toonder in omloop zijn: deze moeten voor 1 januari 2020 worden omgezet in aandelen op naam. Deze overheidsmaatregel is bedoeld om de financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan. Voor de omzetting naar aandelen op naam is een statutenwijziging nodig. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.
 
Niet meer anoniem
Vanaf de voornoemde datum kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een intermediair (bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming) worden verhandeld. Uiteraard kan dat per definitie niet anoniem, hetgeen strookt met het streven van de overheid. Daarnaast zijn intermediairs verplicht aan opsporingsinstanties inzage te verlenen in effectenrekeningen.
 
Rechten
Houders van aandelen aan toonder kunnen na 1 januari 2020 de rechten, die verbonden zijn aan hun aandelen, niet uitoefenen tot zij deze hebben ingewisseld voor aandelen op naam.
 • Na 1 januari 2020 kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een intermediair worden verhandeld.
 • Intermediairs zijn verplicht aan opsporingsinstanties inzage te verlenen in effectenrekeningen.   

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer u en uw partner(s) in een maatschap de winstverdeling hebben aangepast, wil de Belastingdienst altijd graag weten of u zich netjes aan de fiscale regels hebt gehouden. Als dat niet het geval is, kost het geld. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om een en ander keurig te regelen.
 
Ontbinden en oprichten
Een van de manieren om de winstdeling aan te passen is namelijk het ontbinden van de maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap op te richten. U en uw partner(s) brengen hun aandeel in. In de wet is een inbrengvrijstelling opgenomen wat betreft overdrachtsbelasting. De fiscus was het tot niet zo lang geleden niet altijd eens met vrijstelling wanneer op deze manier met economische belangen werd geschoven binnen een samenwerkingsverband.
 
Niet belemmerend
De rechter heeft vorig jaar geoordeeld dat een onderneming blijft bestaan als ontbinding en oprichting in één akte plaatsheeft en het gemeenschappelijk vermogen van de maatschap niet verdeeld is. Daarnaast heeft de rechter uitgesproken dat overdrachtsbelasting niet belemmerend mag werken bij het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben.  
 • Winstdeling aanpassen kan door ontbinding van de maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap op te richten.
 • De rechter heeft geoordeeld dat een onderneming blijft bestaan in een dergelijk geval.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:


Wanneer u uw vastgoed-BV binnen uw familie overdraagt aan de volgende generatie, dan kunt u gebruik maken van de BOR (de bedrijfsopvolgingsregeling, die voorziet in faciliteiten voor inkomstenbelasting en schenkbelasting). Enige tijd bleef onduidelijk of vrijstelling van overdrachtsbelasting behoort tot deze faciliteiten. De Hoge Raad heeft onlangs de knoop doorgehakt: het antwoord is ja, mits.
 
Volledige toelichting
We hebben hier niet de bedoeling alle voorwaarden uiteen te zetten (ons kantoor staat uiteraard voor u klaar voor een volledige toelichting), maar we nemen een en ander in kort bestek door. Een van de vereisten is dat de bedrijfsopvolger een direct familielid is (of met die persoon getrouwd).
 
Materiële onderneming
Ook moet sprake zijn van een zogeheten materiële onderneming: dat wil zeggen een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, gericht op deelname aan het maatschappelijk productieproces en met winst maken als doel. Daarnaast moet de over te dragen onderneming worden voortgezet.
 
 • Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting bij het overdragen van een vastgoed-BV geldt een aantal voorwaarden.
 • Een van de vereisten is dat de bedrijfsopvolger een direct familielid is (of met die persoon getrouwd).

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Over één nacht ijs gaan is nooit verstandig, maar al helemaal niet bij het accepteren van een functie als bestuurder van een bestaande vennootschap. Voor u een dergelijke functie accepteert, dient u zich ervan te vergewissen of de administratie in orde is. Laat u dit achterwege, dan kan dit kostbare consequenties hebben.
 
Motieven
Mocht u constateren dat de administratie niet deugdelijk werd/wordt gevoerd en u accepteert desondanks de functie, dan bent u verplicht aantoonbare actie te ondernemen om de boel op orde te krijgen. Wellicht hebt u idealistische motieven een dergelijk risico aan te gaan, maar u weet wat men zegt over wespennesten.
Ons kantoor staat voor u klaar u bij te praten over bestuurlijke aansprakelijkheid en adviseert u ter zake.
 
Funest
Uit een recente uitspraak van het hof Den Haag bleek weer eens hoe funest gebrek aan informatie kan uitpakken. Een man maakte slechts kort deel uit van het bestuur van een vennootschap. In die tijd constateerde hij dat de administratie een puinhoop was, ondernam geen actie, maar vertrok na zes weken. Snel daarna ging het bedrijf failliet. Lang verhaal kort: de man werd medeaansprakelijk gesteld.
 • Voor u een functie als bestuurder van een bestaande vennootschap accepteert: is het bedrijf gezond en de administratie in orde?
 • Ons kantoor praat u graag bij over bestuurlijke aansprakelijkheid en adviseert u ter zake.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!