Notariskantoor De Kroon

Nieuwste berichten in deze App

 
Een executeur ontslaan
Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een erfenis. Hij (een erfgenaam of een buitenstaander) wordt aangewezen bij testament. Dit wil echter niet zeggen dat u niet van een executeur af kunt. Een verzoek om ontslag moet bij de kantonrechter worden ingediend. Een dergelijk verzoek moet uiteraard voldoende worden onderbouwd.
 
Meningsverschil
In dit artikel gaan we kort op deze materie in. Mocht u ontevreden zijn met het functioneren van een executeur: ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde. Een schot voor de boeg: niet elk meningsverschil tussen u en de executeur vormt voor de rechter aanleiding de laatste van zijn functie te ontheffen.
 
Gewichtige redenen
Voor een dergelijke maatregel moet sprake zijn van ‘gewichtige redenen’. Het komt erop neer dat de executeur aantoonbaar tekort is geschoten in de uitvoering van zijn taken. Bijvoorbeeld wanneer niet wordt voldaan aan de informatieplicht jegens de erfgenamen, of wanneer de boedelbeschrijving inadequaat of te laat is. Feitelijk onderbouwd beschadigd vertrouwen kan ook een reden voor ontslag zijn.
 
 • Wanneer een executeur aantoonbaar tekort is geschoten in de uitvoering van zijn taken, kan dit reden zijn voor ontslag.
 • Tekortschieten is bijvoorbeeld niet voldoen aan de informatieplicht jegens de erfgenamen, of een inadequate of te late boedelbeschrijving.  


 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 


 
 
 
Langdurige zorg: beperk eigen bijdrage  

Wanneer u langdurige, intensieve zorg nodig hebt, bij een instelling of thuis, dan hangt het van een aantal factoren af of u een eigen bijdrage verschuldigd bent. We vinden het belangrijk van tijd tot tijd uw aandacht op dit onderwerp te vestigen. Gezien de complexiteit van de materie kunnen we in dit bericht niet volledig zijn.


Onnodig hoog
Natuurlijk kunnen we wat dit onderwerp betreft wél volledig zijn in een persoonlijk gesprek, naar aanleiding waarvan ons kantoor uw situatie grondig kan analyseren: welke maatregelen zijn mogelijk om er te zijner tijd voor te zorgen dat uw eventuele eigen bijdrage niet onnodig hoog uitpakt. We staan voor u klaar.


Effect in 2021
Bij het vaststellen van de eigen bijdrage tellen inkomsten en vermogen mee. Een manier om uw vermogen te verkleinen, is het doen van schenkingen. Dit is gebonden aan een aantal voorwaarden, onder andere dat het dient te geschieden bij notariële akte. Let op: maatregelen die u neemt in 2018, hebben pas effect in het bijdragejaar 2021. Voor dat jaar is de peildatum 1 januari 2019.
 
 • Welke maatregelen kunt u nemen om er te zijner tijd voor te zorgen dat uw eigen bijdrage niet onnodig hoog uitpakt?
 • Een manier om uw vermogen te verkleinen, is het doen van schenkingen: dit is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Weekendje weg? Voogdij digitaal regelen

 
Als ouders van jonge kinderen gaat u er eens even lekker een weekendje tussenuit. De kinderen gaan uit logeren, bij familie of vrienden. Maar u gaat er niet even tussenuit, u gaat er voorgoed tussenuit: er overkomt u iets, waardoor u beiden overlijdt. Wat gebeurt er met de kinderen? Geen gezellig onderwerp, maar toch een onderwerp dat aandacht verdient.

‘Officieel’
Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen. Daarbij gaat de rechter uiteraard niet achteloos te werk, maar wanneer u zulke zaken liever zelf in de hand hebt, zult u ze zelf moeten regelen door het benoemen van een voogd. Dat moet ‘officieel’, met andere woorden: onderlinge afspraken gelden niet.

Online
U kunt een voogd aanwijzen en ons kantoor kan dat voor u opnemen in uw testament. Plus wie de voogd eventueel opvolgt en de opvolger van de opvolger, etcetera. Stel dat u wat dit betreft nog niets geregeld hebt en u wilt toch een weekend weg: het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.
 • Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen.
 • Het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Overwegingen bij aankoop vakantiehuis
 
Een tweede huis kopen, in uw favoriete vakantieland: wat een romantisch idee. Maar wel een romantisch idee met haken en ogen. Voor de juridische aspecten hebt u natuurlijk ons kantoor – wij hebben bovendien goede relaties in diverse landen – maar de aanschaf van een tweede woning is vers één. Vers twee is onderhoud. En als u wilt verhuren, komt er uiteraard nog meer bij kijken.
 
Doe-het-zelven
Wilt u ontspannen van uw tweede huis genieten en u beleeft weinig genoegen aan doe-het-zelven, dan zouden uw financiële middelen het toe moeten laten dat u het onderhoud uit handen geeft aan een betrouwbare partij in het land van uw keuze. Zo’n partij vindt u wellicht via anderen met een tweede huis in de omgeving.
 
Schoonhouden en reparaties
Wanneer u uw tweede huis wilt verhuren, moet u zorgen voor een partij die de boel schoon houdt en eventuele reparaties verricht. Financieel flink in de plus komen via verhuur, is meestal niet zo eenvoudig. Wanneer u verstandig koopt, stijgt uw tweede huis normaal gesproken in waarde, maar dat geld strijkt u pas op bij verkoop.  
 
 • Bij de aankoop van een vakantiehuis in het buitenland hebt u ons kantoor voor de juridische aspecten; bovendien hebben we goede relaties in diverse landen.
 • Financieel flink in de plus komen via verhuur, is meestal niet zo eenvoudig.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Verzorgers in het testament?

Wanneer iemand ziek is, zou het bij de persoon in kwestie kunnen opkomen zijn verzorgers in zijn testament op te nemen. Wanneer dit BIG-geregistreerden (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn, vissen deze verzorgers achter het net wanneer de patiënt overlijdt. De wet bepaalt namelijk dat BIG-ers  niets mogen erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.
Invloed
Het waarom van deze wettelijke bepaling ligt voor de hand: de patiënt is afhankelijk van de BIG-ers en kan onder hun invloed staan. Ook een ‘sluiproute’ – het opnemen van familieleden van BIG-ers in het testament – mag niet. Overigens: wanneer de patiënt overlijdt aan iets dat niet in verband staat met de verzorging, gelden deze wettelijke bepalingen niet.
Code of contract
Bij de zorg voor zieken kunnen ook organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp betrokken zijn. Dit soort organisaties kent vaak een gedragscode, die bepaalt dat schenkingen of erfenissen niet geaccepteerd mogen worden. Een gedragscode stelt juridisch niet veel voor. Dat ligt weer anders bij een contractuele bepaling.
 • BIG-ers mogen niets erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.
 • Organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp kennen vaak een gedragscode of een contractuele bepaling: een gedragscode stelt juridisch niet veel voor.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
 
Belastingvoordeel bij bedrijfsoverdracht
Wanneer u uw bedrijf wilt overdragen aan één van uw kinderen, valt er een groot belastingvoordeel te behalen dankzij de BOR (bedrijfsoverdracht regeling). Deze regeling houdt in dat bij schenking van een bedrijf aan een kind over de eerste €1.079.987 van de waarde geen schenkbelasting hoeft te worden betaald.
 
Conflicten
Is het bedrijf meer waard, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld van schenkbelasting, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst. Maar let op: broers en zussen van de overnemer kunnen protesteren, omdat zij worden benadeeld. Het is dus belangrijk een en ander goed door te spreken en te regelen om conflicten te voorkomen: ons kantoor staat voor u klaar.
 
Uitstel
Een belangrijke voorwaarde van de Belastingdienst om aanspraak te maken op bovengenoemde voordelen is dat het bedrijf nog minstens vijf jaar wordt voortgezet.  Er zijn meer voorwaarden, die we hier niet alle uiteen kunnen zetten. Moet er toch schenkbelasting worden betaald, dan kan dit onder voorwaarden tien jaar worden uitgesteld. Daar komt wel rente bij kijken.
 • Broers en zussen van de overnemer (de begunstigde) kunnen protesteren, omdat zij worden benadeeld.
 • Het is dus belangrijk een en ander goed te regelen om conflicten te voorkomen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Bedrijf beginnen of overnemen?

Zelf een bedrijf beginnen is een groot avontuur. Afhankelijk van wat u wilt beginnen, kan het een kostbaar avontuur zijn. Een bedrijf overnemen kan een heel goed alternatief zijn. Dat kost uiteraard ook wat, maar u hebt vaak meteen wat in handen, zoals een klantenbestand, naamsbekendheid, een bedrijfspand en eventueel inkomsten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat voor een ondernemer de slaagkans bij overname groter is.

Contracten
Het bovenstaande wil niet zeggen dat het overnemen van een bedrijf een fluitje van een cent is, integendeel. Uiteraard kunnen we hier niet alle ins en outs uit de doeken doen, maar ons kantoor staat u graag bij met raad en daad, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten. In een eerder stadium kan het inschakelen van een overnameadviseur een verstandige zet zijn.  

Onderhandelen
Ook de Kamer van Koophandel biedt nuttige adviezen wat betreft bedrijfsovername. U hebt in elk geval onderzoeksplicht: hebt u van de verkoper de juiste informatie gekregen? Verder is de waardebepaling van het bedrijf uiteraard belangrijk, als uitgangspunt bij het onderhandelen over de prijs.
 
 • Wanneer u een bedrijf overneemt, hebt u meteen wat in handen.
 • Uit onderzoek blijkt dat voor een ondernemer de slaagkans bij overname groter is dan bij zelf een bedrijf beginnen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Statutenwijziging: waarom en hoe

Elke organisatie heeft interne regels. Deze kunnen worden vastgelegd in statuten. In een aantal gevallen is dit verplicht. Bij een BV, bijvoorbeeld. In de akte van oprichting worden de eerste statuten vastgelegd. Deze beschrijven de naam en de doelstelling, het aandelenkapitaal en de wijze van benoeming van bestuurders.

Activiteiten
In een later stadium kunnen er diverse redenen zijn de statuten te wijzigen. De activiteiten van de organisatie veranderen, bijvoorbeeld. Of u wilt de naam van de organisatie veranderen. Bij een BV is ook het wijzigen van het aandelenkapitaal een reden de statuten aan te passen.

Algemene vergadering
Tot een statutenwijziging moet worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders (BV), de algemene ledenvergadering (vereniging), of het bestuur (stichting). De wijziging heeft verplicht plaats per notariële akte: ons kantoor staat voor u klaar. Wij staan ook voor u klaar om van tijd tot tijd te bekijken of uw statuten aanpassing behoeven.  
 • Verandering van activiteiten, naam en aandelenkapitaal (BV) zijn redenen voor een wijziging van de statuten.
 • Een statutenwijziging heeft verplicht plaats bij notariële akte.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
VOF opzeggen: staat er iets op papier?  
 
Maakt u deel uit van een vennootschap onder firma en u wilt daarmee niet verder, dan komt daar het een en ander bij kijken. Ons kantoor staat u graag uitgebreid bij met raad en daad. Hieronder gaan we kort op deze materie in.
 
Akte of contract
Wanneer u in deze situatie komt, is het zeer handig als er een notariële akte is waarin allerlei afspraken zijn vastgelegd. Onder andere afspraken over het beëindigen van de vof of het uittreden als vennoot. Is er geen notariële akte, dan kan een vennootschapscontract houvast bieden. Is dat er ook niet en u wilt uittreden als vennoot, dan geldt een redelijke opzegtermijn (1 of 2 maanden).
 
Financiën
Verder moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan, zoals uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. En de financiën moeten worden afgewikkeld: vooral dan is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek. Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.
 
 • Bij het beëindigen van een vof is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek.  
 • Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
  
Bedrijf opheffen of overdragen

Wanneer u uw bedrijf wilt opheffen, dan kunt u dat zelf doen. Wat niet wegneemt dat ons kantoor u graag met raad en daad terzijde staat. Wanneer u uw (familie)bedrijf wilt overdragen, komen er meer (juridische) zaken om de hoek kijken. Onze diensten zijn dan bij uitstek nuttig en soms ook noodzakelijk. Hieronder wat handige tips voor het beëindigen van uw onderneming.
Belastingdienst
Ten eerste dient u zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel (handelsregister KvK), behalve wanneer u een uitkering wilt aanvragen (zie verderop). De KvK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst, waarmee u moet afrekenen. Voor personeel moet een ontslagvergunning worden aangevraagd. Bedrijfsverzekeringen moeten worden opgezegd: dit wordt nog wel eens vergeten. De domeinnaam van uw website moet worden opgezegd: neem hiertoe contact op met uw webhost.
‘To do list
Wanneer u uw onderneming beëindigt, kunt u in aanmerking komen voor stakingsaftrek. Meer informatie via ons of bij de Belastingdienst. Ook kunt u aanspraak maken op een gemeentelijke uitkering: u moet dan nog ingeschreven staan bij het Handelsregister. Verder moet u uw administratie minstens zeven jaar bewaren. Ook op de ‘to do list’: het opzeggen van (huur)contract(en), vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en andere zaken die geld kosten.
 • Wanneer u stopt met uw onderneming, stel dan een ‘to do list’ op.
 • Uw bedrijfsadministratie dient u minstens zeven jaar te bewaren.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!