Aitton Notarissen

Nieuwste berichten in deze App

 
Opletten bij besparen erfbelasting
 
Er zijn diverse manieren om erfbelasting te besparen. Wanneer u kleinkinderen hebt, kunt u in uw testament laten opnemen dat zij een geldbedrag krijgen dat binnen de vrijstelling (€20.616) voor een kleinkind valt. Uw kleinkind hoeft daarover geen erfbelasting te betalen. Beide grootouders kunnen dit doen, waardoor het vrijgestelde bedrag op ruim €40.000 komt.
Toeslag beëindigd
Dat klinkt aantrekkelijk, maar hier schuilt een bijtlustige adder onder het gras. Onlangs bleek dit bij een zaak die speelde voor de Rechtbank Noord-Nederland. Het ging om een minderjarige, wonend bij zijn moeder. Het kind erfde geld, terwijl zijn moeder huurtoeslag ontving. Die toeslag werd door de Belastingdienst beëindigd, vanwege het vermogen van het kind, waarover het kind (met de testamentair bewindvoerder) kon beschikken.
Persoonlijke situatie
Anders ligt het wanneer het kind aantoonbaar niet over het nagelaten vermogen kan beschikken. Het is dus zeer verstandig de gevolgen van een testament vanuit diverse invalshoeken te laten belichten, toegespitst op de persoonlijke situatie van de nabestaanden. Ons kantoor doet dit uiteraard graag voor u.
 • Uw kleinkinderen een vrijgesteld bedrag te laten erven, kan ongewenste consequenties hebben voor uw kinderen.
 • Het is zeer verstandig de gevolgen van een testament vanuit diverse invalshoeken te laten belichten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Het oude versus het nieuwe testament
In een testament kunt u laten opnemen wat u wilt, mits uw wensen niet strijdig zijn met de wet. Ons kantoor vervaardigt aan de hand van uw wensen een rechtsgeldig document. Vooraf willen we graag weten hoe uw familie is samengesteld en hoe de stand van zaken is wat betreft uw vermogen. Ook willen we graag weten of er eerdere versies zijn van uw testament, wanneer die versies niet door ons kantoor zijn opgesteld.
Fiscale regelgeving
Eerdere testamenten kunnen clausules bevatten die uitdrukkelijk moeten worden herroepen in een nieuwe versie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat bepalingen in een ouder testament gebaseerd zijn op achterhaalde fiscale regelgeving. Daardoor kunnen effecten optreden die u beslist niet wenst.
Neem documenten mee
Kloppen de door u in een eerder testament benoemde erfgenamen nog? In het algemeen adviseren wij een ‘APK’ eens in de drie jaar. We bekijken dan samen met u of een grondige herziening nodig is. We vragen u ook of inmiddels sprake is van (gewijzigde) huwelijkse voorwaarden, of van een (gewijzigd) samenlevingscontract. Neem dit soort documenten mee naar een afspraak met ons, zodat we goed en compact zaken kunnen doen.
 • Eerdere testamenten kunnen clausules bevatten die niet meer voldoen aan uw wensen.
 • Ons advies: eens in de drie jaar bekijken of een (grondige) herziening van uw testament nodig is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bevoegdheden mentor en bewindvoerder
 
Wanneer u door psychisch of fysiek malheur (tijdelijk) uw belangen niet kunt behartigen, dan kan de rechter een bewindvoerder en/of mentor aanstellen. Wanneer u zulke zaken liever in eigen hand houdt, kunt u een en ander laten vastleggen in uw (levens)testament. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde met raad en daad.
 
Vermogensrechtelijk
Het verschil tussen een bewindvoerder en een mentor: een bewindvoerder beslist over de vermogensrechtelijke belangen. Daaronder vallen zaken als het beheer van bankrekeningen, het voldoen van facturen, het doen van belastingaangifte en het aangaan of opzeggen van huurovereenkomsten en verkoop van een woning. Een mentor beslist over belangen buiten het vermogensrechtelijke gebied.
 
Verzorging en verpleging
Zo neemt een mentor beslissingen over zaken als verzorging en verpleging. Bewindvoerder en mentor kunnen twee personen zijn, maar één persoon is ook mogelijk. In uw (levens)testament kunt u bewindvoerder en mentor (en hun eventuele opvolgers) zelf aanwijzen. Overleg met de betrokkenen is natuurlijk verstandig: verrassingen in dit kader kunnen onaangenaam uitpakken.
 
 • Wanneer u niets laat vastleggen in uw (levens)testament kan de rechter een bewindvoerder en/of mentor aanstellen.
 • Wanneer u zulke zaken wel wilt vastleggen, is overleg met de betrokkenen natuurlijk verstandig.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
In een testament of levenstestament kunt u meer zaken regelen dan u wellicht denkt. Hebt u al eens gedacht over wat er moet gebeuren met uw Facebookpagina, als u daaraan zelf geen bijdragen meer kunt leveren? Moet het account worden opgeheven, of wilt u dat het als aandenken in stand blijft?
 
Mails, foto’s, films
Dergelijke zaken regelen, geldt natuurlijk ook voor accounts bij andere sociale media. En wat moet er gebeuren met uw online opgeslagen materiaal, zoals mails, foto’s en films? Zo zijn er heel veel zaken om aan te denken, voor het geval u wilsonbekwaam raakt. Tijdelijk of definitief.
 
Vastleggen
Er bestaan op internet diverse checklijsten met zaken die u geregeld zou kunnen willen hebben, maar ons kantoor stemt een en ander precies af op uw persoonlijke situatie en legt vast wat moet worden vastgelegd. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, adviseren wij u van tijd tot tijd met ons door te nemen of het vastgelegde nog passend is bij uw situatie.   
 • Er zijn veel zaken om aan te denken, voor het geval u wilsonbekwaam raakt, tijdelijk of definitief.
 • Ons kantoor stemt een en ander precies af op uw persoonlijke situatie en legt vast wat moet worden vastgelegd.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Natuurlijk behoort een echtscheiding niet tot de hoogtepunten in een mensenleven, maar wanneer goede, rechtsgeldige afspraken ontbreken, kan het allemaal nog een stuk vervelender worden dan nodig is. Ons kantoor staat u graag bij in het op papier zetten van afspraken.   
 
Verrassing
Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 gesloten is, worden bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden gelijkelijk verdeeld. Dit geldt ook voor schulden die door een der partners voor het huwelijk zijn aangegaan. Vooral dit laatste wil nog wel eens als een verrassing komen. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een studieschuld.


Bewijsbaar
Onlangs is door het Gerechtshof Amsterdam gesteld dat een (studie-)schuld slechts buiten de gemeenschap van goederen valt wanneer bewijsbaar is dat daarover afspraken bestaan. Voor huwelijken die na 1 januari 2018 gesloten zijn, geldt de beperkte gemeenschap van goederen: bezittingen en schulden van voor het huwelijk blijven persoonlijk. Tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer een huwelijk in gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 gesloten is, worden bij een echtscheiding alle bezittingen en schulden gelijkelijk verdeeld.
 • Dit geldt ook voor schulden die door een der partners voor het huwelijk zijn aangegaan.   

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Cruciale keuze: locatie statutaire zetel 
De statutaire zetel van een vennootschap is bepalend voor de belastingheffing. De statutaire zetel is het adres van de onderneming zoals dat is opgenomen in de statuten. Het hoeft niet het adres te zijn van waaruit de onderneming activiteiten ontplooit. Ook maakt het niet uit of vennoten in het buitenland wonen.
Naheffing
Dit laatste kwam aan de orde in een zaak die onlangs op het bord van de Hoge Raad belandde. De kwestie is te gecompliceerd om hier geheel uit de doeken te doen. Het ging om een naheffing van de fiscus, waarbij de vennootschap stelde niet in Nederland te zijn gevestigd omdat de vennoten in het buitenland woonden. Cruciaal bleek dat de onderneming bij oprichting de statutaire zetel in Nederland had laten registreren.
Aantrekkelijk
Belastingtechnisch lijkt een statutaire zetel in Nederland geen slechte keuze, maar België en Luxemburg zijn het overwegen waard. De vennootschapsbelasting is er hoger, maar in bepaalde omstandigheden en op een aantal voorwaarden kan het financieel toch aantrekkelijk zijn. Ons kantoor praat u graag uitgebreid bij.
 • De statutaire zetel van een vennootschap is bepalend voor de belastingheffing.
 • Bij de keuze van een locatie voor de statutaire zetel zijn België en Luxemburg het overwegen waard.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
Wijzigingsverbod statuten: wat nu?
Het is in principe mogelijk de statuten van rechtspersonen (bijvoorbeeld nv, bv, stichting en vereniging) te wijzigen, wanneer aan een aantal wettelijke voorschriften wordt voldaan. Die voorschriften verschillen per soort rechtspersoon. Ons kantoor wijst u hierin graag de weg. Voor een statutenwijziging is een notariële akte nodig.
Specifiek doel
Maar wat te doen als in de statuten is opgenomen dat die statuten niet mogen worden gewijzigd? Bij bijvoorbeeld een stichting wil dat nog weleens voorkomen, omdat stichtingen meestal met een specifiek doel worden opgericht. Wanneer een verbod op statutenwijziging het einde van een stichting betekent, kunt u de rechter inschakelen.
Redelijkerwijs
De rechter zal zoeken naar het antwoord op de vraag waarom het verbod op statutenwijziging in de statuten is opgenomen. Hebben de oprichters het einde van de stichting, als consequentie van het verbod, ingecalculeerd? Of kan dit redelijkerwijs niet worden verondersteld? Wanneer de rechter dit laatste concludeert, kan de wijziging doorgang vinden.
 • Wanneer een verbod op statutenwijziging het einde van een stichting betekent, kunt u de rechter inschakelen.
 • Wanneer de rechter concludeert dat met dit verbod niet het einde van de stichting zal zijn beoogd, kan de wijziging doorgang vinden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Fiscale eenheid moeder- en dochterbedrijven stopt
 
Er komt een einde aan de fiscale eenheid tussen moeder- en dochterbedrijven in Nederland. Nadat het Europese Hof van Justitie zich hierover vorig jaar uitsprak, zit er weinig anders op. Wanneer dit consequenties heeft voor u, dan brengen we deze graag voor u in kaart. Vervolgens kunnen we gezamenlijk bekijken hoe hiermee om te gaan.
 
Strijdig met regels
Voor bedrijven is het voordelig wanneer het moederbedrijf en dochterbedrijven als één belastingplichtige (fiscale eenheid) worden gezien. Winsten en verliezen kunnen dan namelijk met elkaar worden verrekend. Deze regeling geldt slechts voor Nederlandse bedrijven, dus niet voor buitenlandse. Het Europese Hof van Justitie vindt dat niet eerlijk, want in strijd met de regels voor vrije vestiging binnen de EU.
 
Nieuw belastingstelsel
Nederland kon kiezen: de regeling schrappen of uitbreiden naar buitenlandse bedrijven. Het werd dus schrappen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De maatregel staat vooralsnog op zichzelf, maar wordt onderdeel van het nieuwe belastingstelsel waaraan het kabinet werkt.
 
 • De fiscale eenheid van Nederlandse moeder- en dochterbedrijven vervalt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.
 • De maatregel wordt onderdeel van het nieuwe belastingstelsel waaraan het kabinet werkt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 


Het wordt gemakkelijker een bedrijf te beginnen. Dit is het gevolg van de modernisering van de rechtsregels voor personenvennootschappen, waartoe het kabinet een wetsvoorstel heeft gedaan. Doel van de modernisering is het beter laten aansluiten van deze rechtsvorm bij wensen die in de praktijk leven. U kunt tot en met 31 mei via internet reageren op het wetsvoorstel via internetconsultatie.nl.
 
(Schuld-) aansprakelijkheid
Het moderniseren van voornoemde rechtsregels wordt tijd: de huidige regels dateren hoofdzakelijk uit 1838, zijn te gecompliceerd en op een aantal punten onduidelijk. Met de herziening wil de overheid ondernemerschap stimuleren, zakendoen faciliteren en de concurrentiepositie van personenvennootschappen versterken. Het wetsvoorstel biedt ook meer duidelijkheid over de rechten, plichten en (schuld-) aansprakelijkheid van vennoten.
 
Nog twee rechtsvormen
Na de modernisering bestaan er als personenvennootschap nog twee rechtsvormen:   de vennootschap en de commanditaire vennootschap (de maatschap en de vennootschap onder firma blijven alleen in naam bestaan). Ons kantoor vertelt u graag alles over ondernemen in deze rechtsvormen in de nieuwe situatie.
 • Met de herziening van de rechtsregels wil de overheid onder andere ondernemerschap stimuleren en zakendoen faciliteren.
 • Ook meer duidelijkheid over rechten, plichten en (schuld-) aansprakelijkheid van vennoten wordt beoogd.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer van een vennootschap nog aandelen aan toonder in omloop zijn: deze moeten voor 1 januari 2020 worden omgezet in aandelen op naam. Deze overheidsmaatregel is bedoeld om de financiering van terrorisme, belastingontduiking en witwassen tegen te gaan. Voor de omzetting naar aandelen op naam is een statutenwijziging nodig. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar.
 
Niet meer anoniem
Vanaf de voornoemde datum kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een intermediair (bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming) worden verhandeld. Uiteraard kan dat per definitie niet anoniem, hetgeen strookt met het streven van de overheid. Daarnaast zijn intermediairs verplicht aan opsporingsinstanties inzage te verlenen in effectenrekeningen.
 
Rechten
Houders van aandelen aan toonder kunnen na 1 januari 2020 de rechten, die verbonden zijn aan hun aandelen, niet uitoefenen tot zij deze hebben ingewisseld voor aandelen op naam.
 • Na 1 januari 2020 kunnen aandelen aan toonder alleen nog via een effectenrekening bij een intermediair worden verhandeld.
 • Intermediairs zijn verplicht aan opsporingsinstanties inzage te verlenen in effectenrekeningen.   

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!