Demenint Kienhuis Notariaat

Nieuwste berichten in deze App


Weekendje weg? Voogdij digitaal regelen

 
Als ouders van jonge kinderen gaat u er eens even lekker een weekendje tussenuit. De kinderen gaan uit logeren, bij familie of vrienden. Maar u gaat er niet even tussenuit, u gaat er voorgoed tussenuit: er overkomt u iets, waardoor u beiden overlijdt. Wat gebeurt er met de kinderen? Geen gezellig onderwerp, maar toch een onderwerp dat aandacht verdient.

‘Officieel’
Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen. Daarbij gaat de rechter uiteraard niet achteloos te werk, maar wanneer u zulke zaken liever zelf in de hand hebt, zult u ze zelf moeten regelen door het benoemen van een voogd. Dat moet ‘officieel’, met andere woorden: onderlinge afspraken gelden niet.

Online
U kunt een voogd aanwijzen en ons kantoor kan dat voor u opnemen in uw testament. Plus wie de voogd eventueel opvolgt en de opvolger van de opvolger, etcetera. Stel dat u wat dit betreft nog niets geregeld hebt en u wilt toch een weekend weg: het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.
 • Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen.
 • Het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Overwegingen bij aankoop vakantiehuis
 
Een tweede huis kopen, in uw favoriete vakantieland: wat een romantisch idee. Maar wel een romantisch idee met haken en ogen. Voor de juridische aspecten hebt u natuurlijk ons kantoor – wij hebben bovendien goede relaties in diverse landen – maar de aanschaf van een tweede woning is vers één. Vers twee is onderhoud. En als u wilt verhuren, komt er uiteraard nog meer bij kijken.
 
Doe-het-zelven
Wilt u ontspannen van uw tweede huis genieten en u beleeft weinig genoegen aan doe-het-zelven, dan zouden uw financiële middelen het toe moeten laten dat u het onderhoud uit handen geeft aan een betrouwbare partij in het land van uw keuze. Zo’n partij vindt u wellicht via anderen met een tweede huis in de omgeving.
 
Schoonhouden en reparaties
Wanneer u uw tweede huis wilt verhuren, moet u zorgen voor een partij die de boel schoon houdt en eventuele reparaties verricht. Financieel flink in de plus komen via verhuur, is meestal niet zo eenvoudig. Wanneer u verstandig koopt, stijgt uw tweede huis normaal gesproken in waarde, maar dat geld strijkt u pas op bij verkoop.  
 
 • Bij de aankoop van een vakantiehuis in het buitenland hebt u ons kantoor voor de juridische aspecten; bovendien hebben we goede relaties in diverse landen.
 • Financieel flink in de plus komen via verhuur, is meestal niet zo eenvoudig.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Verzorgers in het testament?

Wanneer iemand ziek is, zou het bij de persoon in kwestie kunnen opkomen zijn verzorgers in zijn testament op te nemen. Wanneer dit BIG-geregistreerden (BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn, vissen deze verzorgers achter het net wanneer de patiënt overlijdt. De wet bepaalt namelijk dat BIG-ers  niets mogen erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.
Invloed
Het waarom van deze wettelijke bepaling ligt voor de hand: de patiënt is afhankelijk van de BIG-ers en kan onder hun invloed staan. Ook een ‘sluiproute’ – het opnemen van familieleden van BIG-ers in het testament – mag niet. Overigens: wanneer de patiënt overlijdt aan iets dat niet in verband staat met de verzorging, gelden deze wettelijke bepalingen niet.
Code of contract
Bij de zorg voor zieken kunnen ook organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp betrokken zijn. Dit soort organisaties kent vaak een gedragscode, die bepaalt dat schenkingen of erfenissen niet geaccepteerd mogen worden. Een gedragscode stelt juridisch niet veel voor. Dat ligt weer anders bij een contractuele bepaling.
 • BIG-ers mogen niets erven wanneer het testament is opgemaakt in de periode dat de zorg werd gegeven.
 • Organisaties voor thuiszorg of vrijwilligershulp kennen vaak een gedragscode of een contractuele bepaling: een gedragscode stelt juridisch niet veel voor.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 

Huis kopen en leveringsakte

Bij het kopen van een huis is het ondertekenen van de koopovereenkomst een feestelijk moment: het huis is van u! In juridische zin is het echter nog niet zo ver.
U bent pas eigenaar wanneer het huis aan u geleverd is. Dat gebeurt bij de notaris, die daartoe een akte van levering opstelt. Ons kantoor is u graag van dienst.


Kadaster
In de akte van levering worden de afspraken opgenomen die u hebt gemaakt met de verkoper (afspraken die staan in de koopovereenkomst). Na het doornemen van de akte wordt deze ondertekend door u, door de verkoper en door ons. Vervolgens schrijven we de akte in bij het kadaster.
 
Controles
Hieraan voorafgaand voert ons kantoor een aantal controles uit, om te voorkomen dat de levering niet kan plaatshebben: wie is de eigenaar van het huis en is deze gerechtigd tot verkoop, rusten er beslagen op het huis, is aan alle wettelijke voorwaarden voldaan, zijn perceel en woning goed beschreven en zo meer.
 
Vlak vóór ondertekening van de akte bij de notaris voert ons kantoor nogmaals een aantal checks uit, om te controleren of zich aan de zijde van verkoper geen wijzigingen hebben voorgedaan.
 
Nadat ook dit licht op groen staat wordt de akte (meestal beperkt) voorgelezen en bij ieders akkoordbevinding ondertekend door u, door de verkoper en door de notaris. Nog diezelfde dag sturen wij een afschrift of uittreksel van die akte digitaal naar het kadaster. Binnen hooguit 18 uur, en vaak veel eerder, stuurt het kadaster een bevestiging van inschrijving en is het huis uw eigendom.
 
 • Voor het opmaken van de leveringsakte voert ons kantoor een aantal controles uit, om te voorkomen dat de levering niet kan plaatshebben.
 • Nadat de akte van levering is ondertekend door u, door de verkoper en door de notaris, is het huis uw eigendom.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Huisdierenclausule in (levens)testament

Hebt u er wel eens aan gedacht wat er met uw huisdieren gebeurt wanneer u zelf niet meer voor hen kunt zorgen? Bijvoorbeeld doordat u overlijdt, of anderszins niet meer in staat bent eigenhandig het welzijn van uw huisdieren te behartigen? U kunt daartoe een clausule in uw (levens)testament laten opnemen. Ons kantoor staat voor u klaar met raad en daad.
 
Overleg
In een huisdierenclausule kunt u allerlei bepalingen op laten nemen. Het belangrijkst is natuurlijk het antwoord op de vraag wie er voor de dieren gaat zorgen. Wanneer u daarvoor iemand wilt aanwijzen, is het uiteraard van belang dat dit in overleg gebeurt.
 
Vechten als kat en hond
Een huisdierenclausule kunt u ook laten opnemen in huwelijksvoorwaarden of in een samenlevingscontract. Dat voorkomt dat u gaat vechten als kat en hond over dit onderwerp. Zelfs een omgangsregeling kunt u vooraf laten vastleggen. Wanneer huisdieren (en/of paarden en kleinvee) financiële waarde hebben, liggen de zaken uiteraard iets gecompliceerder.
 
 • In een huisdierenclausule kunt u allerlei bepalingen op laten nemen, zoals wie er voor de dieren gaat zorgen.
 • Een huisdierenclausule kunt u ook laten opnemen in huwelijksvoorwaarden of in een samenlevingscontract: wie krijgt de hond, wie de kat?

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 

Statutenwijziging: waarom en hoe

Elke organisatie heeft interne regels. Deze kunnen worden vastgelegd in statuten. In een aantal gevallen is dit verplicht. Bij een BV, bijvoorbeeld. In de akte van oprichting worden de eerste statuten vastgelegd. Deze beschrijven de naam en de doelstelling, het aandelenkapitaal en de wijze van benoeming van bestuurders.

Activiteiten
In een later stadium kunnen er diverse redenen zijn de statuten te wijzigen. De activiteiten van de organisatie veranderen, bijvoorbeeld. Of u wilt de naam van de organisatie veranderen. Bij een BV is ook het wijzigen van het aandelenkapitaal een reden de statuten aan te passen.

Algemene vergadering
Tot een statutenwijziging moet worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders (BV), de algemene ledenvergadering (vereniging), of het bestuur (stichting). De wijziging heeft verplicht plaats per notariële akte: ons kantoor staat voor u klaar. Wij staan ook voor u klaar om van tijd tot tijd te bekijken of uw statuten aanpassing behoeven.  
 • Verandering van activiteiten, naam en aandelenkapitaal (BV) zijn redenen voor een wijziging van de statuten.
 • Een statutenwijziging heeft verplicht plaats bij notariële akte.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
VOF opzeggen: staat er iets op papier?  
 
Maakt u deel uit van een vennootschap onder firma en u wilt daarmee niet verder, dan komt daar het een en ander bij kijken. Ons kantoor staat u graag uitgebreid bij met raad en daad. Hieronder gaan we kort op deze materie in.
 
Akte of contract
Wanneer u in deze situatie komt, is het zeer handig als er een notariële akte is waarin allerlei afspraken zijn vastgelegd. Onder andere afspraken over het beëindigen van de vof of het uittreden als vennoot. Is er geen notariële akte, dan kan een vennootschapscontract houvast bieden. Is dat er ook niet en u wilt uittreden als vennoot, dan geldt een redelijke opzegtermijn (1 of 2 maanden).
 
Financiën
Verder moet aan een aantal formaliteiten worden voldaan, zoals uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. En de financiën moeten worden afgewikkeld: vooral dan is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek. Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.
 
 • Bij het beëindigen van een vof is een notariële akte of een vennootschapscontract een leidraad bij uitstek.  
 • Staat er niets op papier en raakt u in geschil, dan kunt u gezamenlijk deskundigen inschakelen die bindend uitspraak doen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
  
Bedrijf opheffen of overdragen

Wanneer u uw bedrijf wilt opheffen, dan kunt u dat zelf doen. Wat niet wegneemt dat ons kantoor u graag met raad en daad terzijde staat. Wanneer u uw (familie)bedrijf wilt overdragen, komen er meer (juridische) zaken om de hoek kijken. Onze diensten zijn dan bij uitstek nuttig en soms ook noodzakelijk. Hieronder wat handige tips voor het beëindigen van uw onderneming.
Belastingdienst
Ten eerste dient u zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel (handelsregister KvK), behalve wanneer u een uitkering wilt aanvragen (zie verderop). De KvK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst, waarmee u moet afrekenen. Voor personeel moet een ontslagvergunning worden aangevraagd. Bedrijfsverzekeringen moeten worden opgezegd: dit wordt nog wel eens vergeten. De domeinnaam van uw website moet worden opgezegd: neem hiertoe contact op met uw webhost.
‘To do list
Wanneer u uw onderneming beëindigt, kunt u in aanmerking komen voor stakingsaftrek. Meer informatie via ons of bij de Belastingdienst. Ook kunt u aanspraak maken op een gemeentelijke uitkering: u moet dan nog ingeschreven staan bij het Handelsregister. Verder moet u uw administratie minstens zeven jaar bewaren. Ook op de ‘to do list’: het opzeggen van (huur)contract(en), vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en andere zaken die geld kosten.
 • Wanneer u stopt met uw onderneming, stel dan een ‘to do list’ op.
 • Uw bedrijfsadministratie dient u minstens zeven jaar te bewaren.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

DGA: denk om uw nabestaanden

 
Wat gebeurt er met uw in uw BV opgebouwde pensioen wanneer u overlijdt? Voor uw nabestaanden is het van groot belang dat u hierop goed anticipeert, anders gaat een groot deel van uw financiële nalatenschap naar de Belastingdienst. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om u uitgebreid voor te lichten. Hieronder gaan we zeer kort op deze complexe materie in.
 
Niets regelen kost geld
We willen hier niet de onheilsprofeet uithangen, maar we willen u erop wijzen dat heffingen 55 procent van uw bedrijfsvermogen op kunnen slokken wanneer u niets regelt. Wanneer in uw BV onvoldoende vermogen aanwezig is om aan deze verplichtingen te voldoen, zitten uw erfgenamen met een probleem.
 
Bedrijfsgoederen verkopen
U kunt diverse maatregelen treffen om dit soort problemen te voorkomen. In eerste instantie kunt u ervoor zorgen dat uw BV voldoende middelen heeft om met de Belastingdienst af te rekenen. Daartoe kunt u bijvoorbeeld bedrijfsgoederen verkopen. Maar er zijn ook maatregelen denkbaar die de heffingen beperken.
 
 • Wanneer u DGA bent en u overlijdt, dan kan – wanneer u niets geregeld hebt – een groot deel van uw financiële nalatenschap naar de Belastingdienst gaan.
 • We bespreken met u graag de maatregelen die de heffingen door de Belastingdienst beperken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Eenmanszaak en echtscheiding
Heeft uw partner een eenmanszaak en raakt u verzeild in een echtscheiding, dan kunt u in de problemen komen met uw (aanstaande) ex. Vooral wanneer u trouwde in gemeenschap van goederen en de eenmanszaak van uw partner schulden heeft. De kwestie is vaak hoe dit negatieve ondernemingsvermogen verdeeld wordt. De wetgeving omtrent huwelijksvermogensrecht is overigens per 1 januari dit jaar veranderd.
 
Aanloop
Wanneer u trouwde in gemeenschap van goederen wordt u aangesproken voor de helft van de schulden van de onderneming. Het meetmoment is de datum waarop het huwelijk wordt ontbonden. Die datum komt uiteraard niet uit de lucht vallen, maar het valt moeilijk vast te stellen op welk moment de aanloop naar de echtscheiding werd genomen.
 
Wantrouwen
Met andere woorden: in de aanloop naar de echtscheiding kunnen door de ondernemende aanstaande ex zaken worden gedaan die de schuld van de eenmanszaak opdrijven. Het ligt niet op onze weg wantrouwen te doen ontstaan of aan te wakkeren. Wel ligt het op onze weg u te adviseren: ga zakelijk met zakelijke aangelegenheden om en laat een en ander tijdig op papier zetten.
 
 • Het valt moeilijk vast te stellen op welk moment de aanloop naar de echtscheiding werd genomen.
 • Ga zakelijk met zakelijke aangelegenheden om en laat een en ander tijdig op papier zetten.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!