Broekema Nielsen

Nieuwste berichten in deze Appeen volwassene mag in Nederland eenmalig belastingvrij 100.000 euro ontvangen om aan de eigen woning te besteden. Dit bedrag (in 2019 met € 800 verhoogd) kan bijvoorbeeld worden uitgegeven om een huis te kopen of verbouwen. Maar blijft de schenking ook belastingvrij wanneer u het geld besteedt ná aankoop of verbouwing?
 
Verbouwing
Deze kwestie speelde onlangs voor de rechtbank in Arnhem, waarin een vrouw overhoop lag met de Belastingdienst. Zij had geld uitgegeven aan een verbouwing en een jaar later van haar ouders een schenking ontvangen, die zij als belastingvrij beschouwde. In de wetgeving kon de rechter niet vinden dat de schenking vóór de uitgaven moet zijn ontvangen om belastingvrij te blijven.  
 
Schenkingsakte
De vrouw won dus van de Belastingdienst, die zich bezint op de uitspraak van de rechter. Overigens is het in geval van een schenking verstandig bij de notaris (ons kantoor staat voor u klaar) een schenkingsakte te laten opmaken. U staat dan sterker ten opzichte van de fiscus. In zo’n akte moet worden opgenomen dat de schenking dient te worden besteed aan een eigen huis.
 • In de wet staat niet dat een schenking vóór uitgaven aan een eigen huis moet zijn ontvangen om belastingvrij te blijven.
 • Het is verstandig om in geval van een schenking bij de notaris een schenkingsakte te laten opmaken.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer ons kantoor u terzijde heeft gestaan bij het opmaken van uw testament, hebben we dit uiteraard zo gedaan dat de houdbaarheid van het testament zo lang mogelijk is. Ook hebben we erop gewezen dat het desondanks verstandig is eens in de zoveel tijd dit document met elkaar door te nemen. Wijzigingen in omstandigheden en wensen zijn vanzelfsprekend een goede aanleiding.
 
Richtlijn
De eerste tijd na het opmaken van uw testament zult u nog regelmatig denken aan de inhoud ervan, maar na verloop van tijd zakt die aandacht logischerwijs weg. Een peilmoment eens in de vijf jaar is een richtlijn, maar niet meer dan dat: ook in een kortere periode kan er veel veranderen in uw omstandigheden en wensen.
 
Geschillen
Wanneer u wijzigingen wilt in uw testament, wacht dan niet en neemt u vooral contact op met ons kantoor. Het kan ook zijn dat u bent gaan twijfelen aan bepalingen in uw testament. We staan u met raad en daad terzijde en kunnen een en ander meestal zo bijstellen dat met zoveel mogelijk eventualiteiten rekening wordt gehouden en dat juridische geschillen tussen uw nabestaanden zoveel mogelijk worden voorkomen.  
 
 • Wanneer u wijzigingen wilt in uw testament, wacht dan niet en neemt u vooral contact op met ons kantoor.
 • Bepalingen kunnen we meestal zo bijstellen dat met zoveel mogelijk eventualiteiten rekening wordt gehouden.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer u wilsonbekwaam bent en er zou een moment aanbreken dat u blijvend intensieve zorg nodig hebt, moet voor die zorg een indicatie worden aangevraagd bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op dat moment is het belangrijk dat u – toen u nog wilsbekwaam was – iemand hebt gevolmachtigd deze aanvraag namens u te doen. Een dergelijke volmachtiging kunt u vastleggen in een levenstestament. Ons kantoor is u daarbij graag van dienst.
 
Curator of mentor
Om de aanvraag van een CIZ-indicatie zo vlot mogelijk te laten verlopen, is een gevolmachtigde ideaal. De aanvraag kan ook worden gedaan door een curator of mentor, maar het verkrijgen van deze status kost veel tijd: tijd die vaak moeilijk gemist kan worden. Het moment waarop u blijvend intensieve zorg nodig hebt, kan zich immers onverhoeds aandienen.  
 
Procedure
Het CIZ kan uitzonderingen maken en op voorwaarden een door partner of kinderen ondertekende aanvraag in behandeling nemen, maar ook als aan de voorwaarden wordt voldaan, vergt deze procedure tijd. Kortom: door het niet aanwijzen van een gevolmachtigde via een levenstestament neemt u een gok. Wordt u wilsonbekwaam, dan pakt deze gok niet goed uit voor u en voor uw naasten.
 • Door het niet aanwijzen van een gevolmachtigde via een levenstestament neemt u een gok.
 • Wordt u wilsonbekwaam, dan pakt deze gok niet goed uit voor u en voor uw naasten.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Wanneer uw partner overlijdt, schrijft de Nederlandse wet voor dat alle vermogen aan u, als langstlevende, toevalt. Wanneer u samen kinderen hebt, hebben zij recht op hun wettelijk erfdeel. Omdat zij dat pas krijgen wanneer u overlijdt (tenzij een testament anders bepaalt), ontstaat een overbedelingsschuld van u aan uw kinderen.
 
Schenking
U kunt ervoor kiezen deze schuld af te lossen, maar wanneer u ervoor zou kiezen de gehele overbedelingsschuld af te lossen, kan er (voor een deel) sprake zijn van een schenking. Voor uw kinderen kan dit consequenties hebben in de vorm van aandacht   van de Belastingdienst.
 
Gecompliceerd
Deze fiscale consequenties zijn op zich betrekkelijk eenvoudig te vermijden, door de aflossing binnen de fiscale perken te houden. Toch is dit redelijk gecompliceerde materie; het voert dan ook te ver dit onderwerp hier volledig uiteen te zetten. We raden u aan te overleggen met een deskundige. Ons kantoor staat voor u klaar.
 • Houd de aflossing van overbedelingsschuld binnen de fiscale perken: laat u adviseren.
 • Wanneer u de gehele schuld aflost, kan er (voor een deel) sprake zijn van een schenking.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Het aanvaarden van een erfenis is niet zonder risico. U aanvaardt namelijk niet alleen de bezittingen van de overledene, maar ook de (belasting-) schulden. Tot op zekere hoogte: u bent niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag dat u uit de erfenis krijgt. Deze bepaling valt onder de Invorderingswet en deze wet gaat veranderen, met ingang van 2019.
 
Schenkingen
Bedragen die u hebt ontvangen in de zes maanden voor het overlijden van de erflater gaan ook meewegen. Het gebeurt namelijk nogal eens dat mensen kort voor hun overlijden bedragen schenken aan erfgenamen, waardoor dat geld niet meetelt in het vereffenen van belastingschulden. De nieuwe maatregel moet dit voorkomen. Schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting blijven buiten schot.
 
Beneficiair aanvaarden
De nieuwe maatregel strekt zich ook uit tot het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Wanneer belastingschulden niet kunnen worden betaald uit de erfenis, wordt u als erfgenaam aansprakelijk voor bedragen die u hebt ontvangen in de zes maanden voor het overlijden van de erflater.
 • De Invorderingswet verandert: als erfgenaam bent u ruimer aansprakelijk voor belastingschulden.
 • De nieuwe maatregel strekt zich ook uit tot het beneficiair aanvaarden van een erfenis.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Wanneer u en uw partner(s) in een maatschap de winstverdeling hebben aangepast, wil de Belastingdienst altijd graag weten of u zich netjes aan de fiscale regels hebt gehouden. Als dat niet het geval is, kost het geld. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om een en ander keurig te regelen.
 
Ontbinden en oprichten
Een van de manieren om de winstdeling aan te passen is namelijk het ontbinden van de maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap op te richten. U en uw partner(s) brengen hun aandeel in. In de wet is een inbrengvrijstelling opgenomen wat betreft overdrachtsbelasting. De fiscus was het tot niet zo lang geleden niet altijd eens met vrijstelling wanneer op deze manier met economische belangen werd geschoven binnen een samenwerkingsverband.
 
Niet belemmerend
De rechter heeft vorig jaar geoordeeld dat een onderneming blijft bestaan als ontbinding en oprichting in één akte plaatsheeft en het gemeenschappelijk vermogen van de maatschap niet verdeeld is. Daarnaast heeft de rechter uitgesproken dat overdrachtsbelasting niet belemmerend mag werken bij het oprichten van vennootschappen die geen in aandelen verdeeld kapitaal hebben.  
 • Winstdeling aanpassen kan door ontbinding van de maatschap en in dezelfde akte een nieuwe maatschap op te richten.
 • De rechter heeft geoordeeld dat een onderneming blijft bestaan in een dergelijk geval.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:


Wanneer u uw vastgoed-BV binnen uw familie overdraagt aan de volgende generatie, dan kunt u gebruik maken van de BOR (de bedrijfsopvolgingsregeling, die voorziet in faciliteiten voor inkomstenbelasting en schenkbelasting). Enige tijd bleef onduidelijk of vrijstelling van overdrachtsbelasting behoort tot deze faciliteiten. De Hoge Raad heeft onlangs de knoop doorgehakt: het antwoord is ja, mits.
 
Volledige toelichting
We hebben hier niet de bedoeling alle voorwaarden uiteen te zetten (ons kantoor staat uiteraard voor u klaar voor een volledige toelichting), maar we nemen een en ander in kort bestek door. Een van de vereisten is dat de bedrijfsopvolger een direct familielid is (of met die persoon getrouwd).
 
Materiële onderneming
Ook moet sprake zijn van een zogeheten materiële onderneming: dat wil zeggen een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid, gericht op deelname aan het maatschappelijk productieproces en met winst maken als doel. Daarnaast moet de over te dragen onderneming worden voortgezet.
 
 • Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting bij het overdragen van een vastgoed-BV geldt een aantal voorwaarden.
 • Een van de vereisten is dat de bedrijfsopvolger een direct familielid is (of met die persoon getrouwd).

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Over één nacht ijs gaan is nooit verstandig, maar al helemaal niet bij het accepteren van een functie als bestuurder van een bestaande vennootschap. Voor u een dergelijke functie accepteert, dient u zich ervan te vergewissen of de administratie in orde is. Laat u dit achterwege, dan kan dit kostbare consequenties hebben.
 
Motieven
Mocht u constateren dat de administratie niet deugdelijk werd/wordt gevoerd en u accepteert desondanks de functie, dan bent u verplicht aantoonbare actie te ondernemen om de boel op orde te krijgen. Wellicht hebt u idealistische motieven een dergelijk risico aan te gaan, maar u weet wat men zegt over wespennesten.
Ons kantoor staat voor u klaar u bij te praten over bestuurlijke aansprakelijkheid en adviseert u ter zake.
 
Funest
Uit een recente uitspraak van het hof Den Haag bleek weer eens hoe funest gebrek aan informatie kan uitpakken. Een man maakte slechts kort deel uit van het bestuur van een vennootschap. In die tijd constateerde hij dat de administratie een puinhoop was, ondernam geen actie, maar vertrok na zes weken. Snel daarna ging het bedrijf failliet. Lang verhaal kort: de man werd medeaansprakelijk gesteld.
 • Voor u een functie als bestuurder van een bestaande vennootschap accepteert: is het bedrijf gezond en de administratie in orde?
 • Ons kantoor praat u graag bij over bestuurlijke aansprakelijkheid en adviseert u ter zake.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
De kleineondernemersregeling (KOR) gaat veranderen. De verandering maakt deel uit van het Belastingplan van het huidige kabinet: een en ander moet noch door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. De nieuwe regels zijn gebaseerd op omzet en gaan naar verwachting in op 1 januari 2020.
 
Aangifteverplichting
De huidige KOR houdt in dat u recht hebt op belastingvermindering – of helemaal geen btw hoeft af te dragen – wanneer in één jaar het btw-bedrag onder € 1.883 btw blijft. Zoals gesteld zijn de nieuwe regels gebaseerd op omzet. Met minder dan € 20.000 per jaar kunt u kiezen voor btw-vrijstelling. Daarmee vervalt dus uw aangifteverplichting. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en BV’s.
 
Verstandige keuze?
Geen aangifteverplichting: dit scheelt uiteraard papierwerk. Daar staat een nadeel tegenover: de btw, die aan u berekend wordt over kosten en investeringen, kunt u niet langer meer aftrekken. Wat is voor u een verstandige keuze? Ons kantoor denkt graag met u mee. We kunnen dan meteen eens bekijken of uw huidige rechtsvorm voor u de juiste is (eventueel met het oog op de toekomst) en welke andere mogelijkheden er zijn.  
 • Met minder dan € 20.000 omzet per jaar kunt u kiezen voor btw-vrijstelling.
 • Btw, die aan u wordt berekend over kosten en investeringen, kunt u dan niet langer aftrekken.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Het is verstandig een uitbreiding van uw bedrijf juridisch voor te bereiden. Uiteraard is dat afhankelijk van de omvang van de uitbreiding, maar als uw bedrijf snel groeit en u wilt met uw bedrijf nieuwe wegen inslaan, bijvoorbeeld door een overname, dan is dat een goed moment eens te bekijken of uw huidige bedrijfsstructuur optimaal past bij uw plannen. Ons kantoor staat voor u klaar om dit uitgebreid met u door te nemen.
 
Holdingstructuur
U kunt bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsrisico’s onderbrengen in een aparte BV. De mogelijkheid van een holdingstructuur komt dan om de hoek kijken. Het is belangrijk dit grondig te overwegen en de voor- en nadelen – in uw situatie – nauwkeurig in kaart te brengen.
 
Slagvaardig reageren
In uw bedrijfsvoering kunt u tegen diverse mogelijkheden aanlopen. Bijvoorbeeld het overnemen van een BV. Slagvaardig handelen is uiteraard het devies in het zakenleven, maar met welke juridische aspecten krijgt u te maken? Welke risico’s loopt u? Van ons kantoor ontvangt u snel en adequaat advies. Daarnaast regelen we wat er geregeld moet worden.
 • Uitbreiding van uw bedrijf is een goed moment eens te bekijken of uw huidige bedrijfsstructuur optimaal past bij uw plannen.
 • Slagvaardig handelen is uiteraard het devies in het zakenleven, maar met welke juridische aspecten krijgt u te maken?

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!