Maaldrink Notarissen

Nieuwste berichten in deze App

 
Wanneer uw partner overlijdt, schrijft de Nederlandse wet voor dat alle vermogen aan u, als langstlevende, toevalt. Wanneer u samen kinderen hebt, hebben zij recht op hun wettelijk erfdeel. Omdat zij dat pas krijgen wanneer u overlijdt (tenzij een testament anders bepaalt), ontstaat een overbedelingsschuld van u aan uw kinderen.
 
Schenking
U kunt ervoor kiezen deze schuld af te lossen, maar wanneer u ervoor zou kiezen de gehele overbedelingsschuld af te lossen, kan er (voor een deel) sprake zijn van een schenking. Voor uw kinderen kan dit consequenties hebben in de vorm van aandacht   van de Belastingdienst.
 
Gecompliceerd
Deze fiscale consequenties zijn op zich betrekkelijk eenvoudig te vermijden, door de aflossing binnen de fiscale perken te houden. Toch is dit redelijk gecompliceerde materie; het voert dan ook te ver dit onderwerp hier volledig uiteen te zetten. We raden u aan te overleggen met een deskundige. Ons kantoor staat voor u klaar.
 • Houd de aflossing van overbedelingsschuld binnen de fiscale perken: laat u adviseren.
 • Wanneer u de gehele schuld aflost, kan er (voor een deel) sprake zijn van een schenking.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Het aanvaarden van een erfenis is niet zonder risico. U aanvaardt namelijk niet alleen de bezittingen van de overledene, maar ook de (belasting-) schulden. Tot op zekere hoogte: u bent niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag dat u uit de erfenis krijgt. Deze bepaling valt onder de Invorderingswet en deze wet gaat veranderen, met ingang van 2019.
 
Schenkingen
Bedragen die u hebt ontvangen in de zes maanden voor het overlijden van de erflater gaan ook meewegen. Het gebeurt namelijk nogal eens dat mensen kort voor hun overlijden bedragen schenken aan erfgenamen, waardoor dat geld niet meetelt in het vereffenen van belastingschulden. De nieuwe maatregel moet dit voorkomen. Schenkingen die zijn vrijgesteld van schenkbelasting blijven buiten schot.
 
Beneficiair aanvaarden
De nieuwe maatregel strekt zich ook uit tot het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Wanneer belastingschulden niet kunnen worden betaald uit de erfenis, wordt u als erfgenaam aansprakelijk voor bedragen die u hebt ontvangen in de zes maanden voor het overlijden van de erflater.
 • De Invorderingswet verandert: als erfgenaam bent u ruimer aansprakelijk voor belastingschulden.
 • De nieuwe maatregel strekt zich ook uit tot het beneficiair aanvaarden van een erfenis.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
Een executeur ontslaan
Een executeur is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een erfenis. Hij (een erfgenaam of een buitenstaander) wordt aangewezen bij testament. Dit wil echter niet zeggen dat u niet van een executeur af kunt. Een verzoek om ontslag moet bij de kantonrechter worden ingediend. Een dergelijk verzoek moet uiteraard voldoende worden onderbouwd.
 
Meningsverschil
In dit artikel gaan we kort op deze materie in. Mocht u ontevreden zijn met het functioneren van een executeur: ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde. Een schot voor de boeg: niet elk meningsverschil tussen u en de executeur vormt voor de rechter aanleiding de laatste van zijn functie te ontheffen.
 
Gewichtige redenen
Voor een dergelijke maatregel moet sprake zijn van ‘gewichtige redenen’. Het komt erop neer dat de executeur aantoonbaar tekort is geschoten in de uitvoering van zijn taken. Bijvoorbeeld wanneer niet wordt voldaan aan de informatieplicht jegens de erfgenamen, of wanneer de boedelbeschrijving inadequaat of te laat is. Feitelijk onderbouwd beschadigd vertrouwen kan ook een reden voor ontslag zijn.
 
 • Wanneer een executeur aantoonbaar tekort is geschoten in de uitvoering van zijn taken, kan dit reden zijn voor ontslag.
 • Tekortschieten is bijvoorbeeld niet voldoen aan de informatieplicht jegens de erfgenamen, of een inadequate of te late boedelbeschrijving.  


 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 


 
 
 
Langdurige zorg: beperk eigen bijdrage  

Wanneer u langdurige, intensieve zorg nodig hebt, bij een instelling of thuis, dan hangt het van een aantal factoren af of u een eigen bijdrage verschuldigd bent. We vinden het belangrijk van tijd tot tijd uw aandacht op dit onderwerp te vestigen. Gezien de complexiteit van de materie kunnen we in dit bericht niet volledig zijn.


Onnodig hoog
Natuurlijk kunnen we wat dit onderwerp betreft wél volledig zijn in een persoonlijk gesprek, naar aanleiding waarvan ons kantoor uw situatie grondig kan analyseren: welke maatregelen zijn mogelijk om er te zijner tijd voor te zorgen dat uw eventuele eigen bijdrage niet onnodig hoog uitpakt. We staan voor u klaar.


Effect in 2021
Bij het vaststellen van de eigen bijdrage tellen inkomsten en vermogen mee. Een manier om uw vermogen te verkleinen, is het doen van schenkingen. Dit is gebonden aan een aantal voorwaarden, onder andere dat het dient te geschieden bij notariële akte. Let op: maatregelen die u neemt in 2018, hebben pas effect in het bijdragejaar 2021. Voor dat jaar is de peildatum 1 januari 2019.
 
 • Welke maatregelen kunt u nemen om er te zijner tijd voor te zorgen dat uw eigen bijdrage niet onnodig hoog uitpakt?
 • Een manier om uw vermogen te verkleinen, is het doen van schenkingen: dit is gebonden aan een aantal voorwaarden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Weekendje weg? Voogdij digitaal regelen

 
Als ouders van jonge kinderen gaat u er eens even lekker een weekendje tussenuit. De kinderen gaan uit logeren, bij familie of vrienden. Maar u gaat er niet even tussenuit, u gaat er voorgoed tussenuit: er overkomt u iets, waardoor u beiden overlijdt. Wat gebeurt er met de kinderen? Geen gezellig onderwerp, maar toch een onderwerp dat aandacht verdient.

‘Officieel’
Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen. Daarbij gaat de rechter uiteraard niet achteloos te werk, maar wanneer u zulke zaken liever zelf in de hand hebt, zult u ze zelf moeten regelen door het benoemen van een voogd. Dat moet ‘officieel’, met andere woorden: onderlinge afspraken gelden niet.

Online
U kunt een voogd aanwijzen en ons kantoor kan dat voor u opnemen in uw testament. Plus wie de voogd eventueel opvolgt en de opvolger van de opvolger, etcetera. Stel dat u wat dit betreft nog niets geregeld hebt en u wilt toch een weekend weg: het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.
 • Wanneer u niets geregeld hebt, bepaalt de rechter het lot van uw kinderen.
 • Het is mogelijk online een voogd aan te wijzen door een aantekening in het gezagsregister te laten opnemen via rechtspraak.nl.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
De kleineondernemersregeling (KOR) gaat veranderen. De verandering maakt deel uit van het Belastingplan van het huidige kabinet: een en ander moet noch door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. De nieuwe regels zijn gebaseerd op omzet en gaan naar verwachting in op 1 januari 2020.
 
Aangifteverplichting
De huidige KOR houdt in dat u recht hebt op belastingvermindering – of helemaal geen btw hoeft af te dragen – wanneer in één jaar het btw-bedrag onder € 1.883 btw blijft. Zoals gesteld zijn de nieuwe regels gebaseerd op omzet. Met minder dan € 20.000 per jaar kunt u kiezen voor btw-vrijstelling. Daarmee vervalt dus uw aangifteverplichting. De nieuwe KOR gaat ook gelden voor stichtingen, verenigingen en BV’s.
 
Verstandige keuze?
Geen aangifteverplichting: dit scheelt uiteraard papierwerk. Daar staat een nadeel tegenover: de btw, die aan u berekend wordt over kosten en investeringen, kunt u niet langer meer aftrekken. Wat is voor u een verstandige keuze? Ons kantoor denkt graag met u mee. We kunnen dan meteen eens bekijken of uw huidige rechtsvorm voor u de juiste is (eventueel met het oog op de toekomst) en welke andere mogelijkheden er zijn.  
 • Met minder dan € 20.000 omzet per jaar kunt u kiezen voor btw-vrijstelling.
 • Btw, die aan u wordt berekend over kosten en investeringen, kunt u dan niet langer aftrekken.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Het is verstandig een uitbreiding van uw bedrijf juridisch voor te bereiden. Uiteraard is dat afhankelijk van de omvang van de uitbreiding, maar als uw bedrijf snel groeit en u wilt met uw bedrijf nieuwe wegen inslaan, bijvoorbeeld door een overname, dan is dat een goed moment eens te bekijken of uw huidige bedrijfsstructuur optimaal past bij uw plannen. Ons kantoor staat voor u klaar om dit uitgebreid met u door te nemen.
 
Holdingstructuur
U kunt bijvoorbeeld bepaalde bedrijfsrisico’s onderbrengen in een aparte BV. De mogelijkheid van een holdingstructuur komt dan om de hoek kijken. Het is belangrijk dit grondig te overwegen en de voor- en nadelen – in uw situatie – nauwkeurig in kaart te brengen.
 
Slagvaardig reageren
In uw bedrijfsvoering kunt u tegen diverse mogelijkheden aanlopen. Bijvoorbeeld het overnemen van een BV. Slagvaardig handelen is uiteraard het devies in het zakenleven, maar met welke juridische aspecten krijgt u te maken? Welke risico’s loopt u? Van ons kantoor ontvangt u snel en adequaat advies. Daarnaast regelen we wat er geregeld moet worden.
 • Uitbreiding van uw bedrijf is een goed moment eens te bekijken of uw huidige bedrijfsstructuur optimaal past bij uw plannen.
 • Slagvaardig handelen is uiteraard het devies in het zakenleven, maar met welke juridische aspecten krijgt u te maken?

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Belastingvoordeel bij bedrijfsoverdracht
Wanneer u uw bedrijf wilt overdragen aan één van uw kinderen, valt er een groot belastingvoordeel te behalen dankzij de BOR (bedrijfsoverdracht regeling). Deze regeling houdt in dat bij schenking van een bedrijf aan een kind over de eerste €1.079.987 van de waarde geen schenkbelasting hoeft te worden betaald.
 
Conflicten
Is het bedrijf meer waard, dan is over het meerdere 83% vrijgesteld van schenkbelasting, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden van de Belastingdienst. Maar let op: broers en zussen van de overnemer kunnen protesteren, omdat zij worden benadeeld. Het is dus belangrijk een en ander goed door te spreken en te regelen om conflicten te voorkomen: ons kantoor staat voor u klaar.
 
Uitstel
Een belangrijke voorwaarde van de Belastingdienst om aanspraak te maken op bovengenoemde voordelen is dat het bedrijf nog minstens vijf jaar wordt voortgezet.  Er zijn meer voorwaarden, die we hier niet alle uiteen kunnen zetten. Moet er toch schenkbelasting worden betaald, dan kan dit onder voorwaarden tien jaar worden uitgesteld. Daar komt wel rente bij kijken.
 • Broers en zussen van de overnemer (de begunstigde) kunnen protesteren, omdat zij worden benadeeld.
 • Het is dus belangrijk een en ander goed te regelen om conflicten te voorkomen.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Bedrijf beginnen of overnemen?

Zelf een bedrijf beginnen is een groot avontuur. Afhankelijk van wat u wilt beginnen, kan het een kostbaar avontuur zijn. Een bedrijf overnemen kan een heel goed alternatief zijn. Dat kost uiteraard ook wat, maar u hebt vaak meteen wat in handen, zoals een klantenbestand, naamsbekendheid, een bedrijfspand en eventueel inkomsten. Uit onderzoek blijkt bovendien dat voor een ondernemer de slaagkans bij overname groter is.

Contracten
Het bovenstaande wil niet zeggen dat het overnemen van een bedrijf een fluitje van een cent is, integendeel. Uiteraard kunnen we hier niet alle ins en outs uit de doeken doen, maar ons kantoor staat u graag bij met raad en daad, bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten. In een eerder stadium kan het inschakelen van een overnameadviseur een verstandige zet zijn.  

Onderhandelen
Ook de Kamer van Koophandel biedt nuttige adviezen wat betreft bedrijfsovername. U hebt in elk geval onderzoeksplicht: hebt u van de verkoper de juiste informatie gekregen? Verder is de waardebepaling van het bedrijf uiteraard belangrijk, als uitgangspunt bij het onderhandelen over de prijs.
 
 • Wanneer u een bedrijf overneemt, hebt u meteen wat in handen.
 • Uit onderzoek blijkt dat voor een ondernemer de slaagkans bij overname groter is dan bij zelf een bedrijf beginnen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Statutenwijziging: waarom en hoe

Elke organisatie heeft interne regels. Deze kunnen worden vastgelegd in statuten. In een aantal gevallen is dit verplicht. Bij een BV, bijvoorbeeld. In de akte van oprichting worden de eerste statuten vastgelegd. Deze beschrijven de naam en de doelstelling, het aandelenkapitaal en de wijze van benoeming van bestuurders.

Activiteiten
In een later stadium kunnen er diverse redenen zijn de statuten te wijzigen. De activiteiten van de organisatie veranderen, bijvoorbeeld. Of u wilt de naam van de organisatie veranderen. Bij een BV is ook het wijzigen van het aandelenkapitaal een reden de statuten aan te passen.

Algemene vergadering
Tot een statutenwijziging moet worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders (BV), de algemene ledenvergadering (vereniging), of het bestuur (stichting). De wijziging heeft verplicht plaats per notariële akte: ons kantoor staat voor u klaar. Wij staan ook voor u klaar om van tijd tot tijd te bekijken of uw statuten aanpassing behoeven.  
 • Verandering van activiteiten, naam en aandelenkapitaal (BV) zijn redenen voor een wijziging van de statuten.
 • Een statutenwijziging heeft verplicht plaats bij notariële akte.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!