Notarishuis IJmond

Nieuwste berichten in deze App

Verklaring van erfrecht nodig/niet nodig
Wanneer iemand overleden is, hebben de nabestaanden in een aantal gevallen een verklaring van erfrecht nodig en in een aantal gevallen niet. We geven hier een korte uitleg. Voor een uitgebreide toelichting staat ons kantoor uiteraard voor u klaar, want er zijn wat haken en ogen die we hier niet alle kunnen behandelen.  
 
Gemachtigd
Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris (het spreekt vanzelf dat ons kantoor u hierbij van dienst kan zijn). De verklaring behelst de gecontroleerde gegevens van de overledene, de inhoud van een eventueel testament en wie de erfgenamen zijn. Ook meldt de notaris in de verklaring wie gemachtigd is de erfenis af te wikkelen.
 
Partner en/of kinderen
Een bank mag rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Wanneer u als erfgenaam de rekening(en) wilt gebruiken om bijvoorbeeld betalingen te doen, is een verklaring van erfrecht nodig. Tenzij de (geregistreerde) partner nog leeft en/of er kinderen zijn. Ook wanneer er geen testament is en het totale banksaldo van de overledene is lager dan €100.000 kan een verklaring van erfrecht achterwege blijven, maar let op: de verklaring is wel nodig om een erfenis beneficiair te kunnen aanvaarden.
 
 • Erfgenamen kunnen een verklaring van erfrecht nodig hebben om via bankrekeningen van de overledene bijvoorbeeld betalingen te doen.
 • In een aantal gevallen is een verklaring van erfrecht niet nodig, behalve wanneer u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden.   

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Geen samenlevingscontract: glad ijs in zicht

Wanneer u samenwoont zonder samenlevingscontract, kan dat een leven lang goed gaan. Zelfs wanneer één van de twee overlijdt, kunnen de zaken gladjes verlopen. U bent dan afhankelijk van omstandigheden, die alle mee moeten zitten. De praktijk is dat meestal niet alle omstandigheden meezitten.
 
Onaangename dwarsstraten
Er vallen veel onaangename dwarsstraten uit die praktijk te vissen, voorbeelden van omstandigheden die een goede relatie bederven. Zelfs voor een bloemlezing schiet de ruimte hier tekort. Wanneer deze omstandigheden ertoe leiden dat u uit elkaar gaat, kunnen er nog meer problemen ontstaan, wanneer een samenlevingscontract ontbreekt.

Raad en daad
De verstandhouding is immers al niet meer wat zij geweest is, wanneer u uit elkaar gaat. Extra problemen, over de verdeling van spullen, vertroebelen nog verder het beeld dat u van elkaar hebt. Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt. Ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde bij het opstellen van een dergelijk contract.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat, kan het ontbreken van een samenlevingscontract voor extra problemen zorgen.
 • Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Belastingvrij schenken

Ook in 2018 mag er weer belastingvrij 100.000 euro worden geschonken. Een familieband is geen vereiste. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We nemen een en ander in vogelvlucht met u door. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met een complete uitleg. Het is bovendien van belang dat uw schenking goed wordt vastgelegd.


Eigen woning
De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is. Er mag niet eerder gebruik zijn gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Verder moet het geschonken bedrag gebruikt worden voor de aankoop of verbetering/verbouwing van een eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld, of voor afkoop van erfpacht. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar als de vrijstelling niet direct geheel kan worden benut.
 
Leeftijdsdiscriminatie
Het is de vraag of de gestelde maximumleeftijd juridisch houdbaar is, omdat men dit leeftijdsdiscriminatie zou kunnen noemen. Het is opvallend dat de tijdelijke vrijstelling, zoals die gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, meer werd toegepast op ontvangers boven de 40 jaar.  
 
 • De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is.
 • Een jongere partner kan derhalve fiscaal gunstig uitpakken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Boedelbeschrijving: haken en ogen

Wanneer iemand overleden is, wordt een boedelbeschrijving opgemaakt: kort gezegd een lijst met alle bezittingen en schulden. Dit is niet altijd verplicht, maar wel nuttig. In veel gevallen kan dit onderhands, zonder notaris. Maar ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen. Zeker als erfgenamen vermoeden dat goederen worden achtergehouden. Wij staan uiteraard voor u klaar.
Beneficiaire aanvaarding
Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard (dit kan diverse redenen hebben), is een boedelbeschrijving verplicht. Dit is de taak van de erfgenamen, of van de executeur, wanneer die bij testament benoemd is en de benoeming is aanvaard. De executeur is verplicht de beschrijving aan de erfgenamen te verstrekken. Uitzonderingen daargelaten, moet de beschrijving voor belanghebbenden ter inzage komen bij de griffie van de rechtbank of ten kantore van de boedelnotaris.
 
Bewijskracht
Op verzoek van personen die kunnen aantonen voldoende belang te hebben bij een boedelbeschrijving kan de kantonrechter bevel geven tot een dergelijke beschrijving: de rechter wijst een notaris aan die de akte zal opmaken. Maakt u zelf een boedelbeschrijving dan staan we u graag terzijde. Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.
 
 • Ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen.
 • Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen.  Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen.
 
Hypotheekschuld
Wanneer u bijvoorbeeld een koophuis met hypotheek hebt en een van u blijft in het huis wonen en gaat de hypotheek alleen betalen, zal ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner moeten worden vastgelegd. Anders blijft de vertrekkende partner aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Daarnaast zal de hypotheekgever akkoord moeten gaan met de nieuwe situatie.
 
Kantonrechter
Bij een huurhuis: staat het huurcontract op uw naam, zonder vastgelegde afspraken, dan kunt u in de woning blijven. Is uw partner officieel medehuurder of contractueel medehuurder en bent u het niet eens over wie in de woning blijft, dan biedt de kantonrechter soelaas. Een advocaat is daarbij niet nodig. De rechter weegt de belangen van u beiden en de belangen van de verhuurder wanneer het huurcontract op uw beider naam staat.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat en u hebt een koophuis met hypotheek, dan moet de vertrekkende partner worden ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Wanneer u een huurhuis hebt, is het van belang op wiens naam (of namen) het huurcontract staat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Stak kan nog steeds nuttig zijn
We gaan hier in het kort in op de voordelen die het gebruik van een Stak (stichting administratiekantoor) voor u zou kunnen hebben. Voor een uitgebreide toelichting houdt ons kantoor zich uiteraard graag voor u beschikbaar. Via een Stak kunnen stemrecht op aandelen en recht op dividend worden ontkoppeld.  
 
Zeggenschap
Wanneer bestuur plus aandeelhouders van een onderneming besluiten nieuwe aandelen uit te geven wil men wellicht niet de zeggenschap, die bij de aandelen hoort, uit handen geven. Het recht op dividend houdt de aandelen dan aantrekkelijk. Sec staat de Nederlandse wetgeving de uitgifte van aandelen zonder stemrecht niet toe. (Voor een bv kan dat wel, maar dat is een ander hoofdstuk). In zo’n geval kan een Stak uitkomst bieden.
 
Stemrecht via omweg
De nieuwe aandelen (of een deel ervan) worden geplaatst bij de Stak. Geïnteresseerden kunnen gecertificeerde aandelen kopen, die geen stemrecht geven, maar wel recht op dividend. Het stemrecht blijft bij de Stak, waarvan het uiteraard de bedoeling is dat die met de onderneming twee handen op één buik is. In de loop der tijd heeft de wetgever het voor certificaathouders mogelijk gemaakt via een omweg toch aan stemrecht te komen, maar een Stak kan nog steeds nut hebben.
 
 • Via een Stak kunnen stemrecht op aandelen en recht op dividend worden ontkoppeld: de certificering van aandelen.
 • Certificaathouders hebben in principe geen stemrecht, maar wel recht op dividend.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
Vennootschapsbelasting komende jaren lager

Ter compensatie van lastenverzwaring voor bedrijven door het kabinet Rutte III komt er in 2018 een lagere vennootschapsbelasting. Het tarief gaat met vier procent omlaag en de eerste schijf wordt verlengd. Over de eerste belastbare €250.000 (was €200.000) gaat het tarief van 20 naar 16%. Voor de tweede schijf gaat het tarief van 25 naar 21%. Jeroen Dijsselbloem, de vorige minister van Financiën, kondigde verlaging vorig jaar al aan.


Maatregelen
Naast de voornoemde lastenverzwaring staan hier nog wat zaken tegenover. Zo komen er maatregelen ter beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting, zoals de earnings-strippingmaatregel. Ook wordt voor ondernemingen de financiering met vreemd vermogen minder aantrekkelijk.
 
Voordelen BV
Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt per 2020 en 2021 nogmaals verlaagd, door verlenging van de eerste schijf. In 2020 gaat die schijf naar 300.000 euro, een jaar later naar 350.000. Hiermee krijgt u te maken wanneer u een BV hebt of wilt beginnen. Een BV heeft diverse juridische en fiscale voordelen. Nadelen zijn er overigens ook. Ons kantoor vertelt u er graag meer over.
 
 • De vennootschapsbelasting gaat de komende jaren stapsgewijs omlaag.
 • Een BV heeft diverse juridische en fiscale voordelen, maar nadelen zijn er ook.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Duidelijkheid voor alles bij splitsing of fusie
 
Bij splitsing van een bedrijf of fusie tussen bedrijven is het van groot belang dat een duidelijke beschrijving van de overgang van vermogensbestanddelen wordt opgenomen. Is deze beschrijving onduidelijk, dan zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde om een en ander streeploos te laten verlopen.
 
Landelijk dagblad
Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd. Het is bijvoorbeeld verplicht dat een fusie of splitsing in een landelijk dagblad wordt aangekondigd, zodat u er kennis van kunt nemen en eventueel in verzet kunt komen. Daarnaast is er de regeling die de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk stelt voor schulden die bij de fusie of splitsing al bestonden.


Onredelijkheden
Een andere beschermende maatregel kan door de rechter worden genomen: hij kan een overeenkomst wijzigen of naar de prullenbak verwijzen wanneer de overeenkomst onredelijkheden bevat. Dan is er nog een regeling die de nieuwe rechtspersonen verantwoordelijk stelt voor vermogensbestanddelen (schulden) die niet beschreven zijn en waarvan daarom onduidelijk is wie de rechthebbende is.   
 
 • Splitsing van een bedrijf en fusie tussen bedrijven is complexe materie: ons kantoor biedt professionele begeleiding.  
 • Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Familiestatuut in een familiebedrijf: verstandig
In een familiebedrijf is het verstandig een familiestatuut op te stellen. In zo’n document kunnen allerlei afspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld over de bedrijfsopvolging. Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en de ontwikkeling van het bedrijf bevorderen. Ons kantoor staat u graag terzijde bij het opstellen van een familiestatuut.
 
Bedrijfsvisie en -missie
Behalve afspraken over de bedrijfsopvolging kunt u in een familiestatuut zaken vastleggen als een bedrijfsvisie en -missie, eigendomsafspraken, de procedure voor het aanstellen van directieleden, dividendbeleid, afspraken bij echtscheidingen in de familie en afspraken over de gevolgen van het uittreden van familieleden. Als familie bepaalt u zelf wat in de statuten moet komen en wij adviseren u daarbij.
 
Juridisch afdwingbaar
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn het familiestatuut aan te passen: omstandigheden veranderen immers. Als familie hebt u de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken door sancties bij schending van de afspraken in het statuut op te nemen. Vanzelfsprekend mag een en ander niet strijdig zijn met de wetgeving, maar daar ziet ons kantoor natuurlijk op toe.
 • Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en ontwikkeling van het bedrijf bevorderen.
 • U hebt de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een bedrijf wilt beginnen, kunt u voor een aantal rechtsvormen kiezen. Hebt u gelden van derden nodig, dan kan een naamloze vennootschap de beste keuze zijn. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met het beste advies. Bij oprichting van de NV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) en/of partijen die kapitaal (geld en/of goederen) inbrengen. Bij oprichting moet het kapitaal minimaal een waarde hebben van €45.000.
 
Oprichtingsakte
Wanneer het kapitaal is ingebracht, stelt ons kantoor een oprichtingsakte voor u op, met daarin de statuten van de NV. In de statuten wordt een aantal zaken vastgelegd, waarover we u graag nader informeren. Ook begeleiden wij graag de inschrijving van uw NV in het Handelsregister. Deze inschrijving is onder andere noodzakelijk om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen.
 
Onbehoorlijk bestuur
Persoonlijke aansprakelijkheid kan alsnog in het geding komen wanneer de NV ‘onbehoorlijk’ wordt bestuurd. Ook bent u persoonlijk aansprakelijk wanneer u voor de formele oprichting al handelt namens de NV. Ook in dit traject adviseren we u graag. Het beginnen van een NV is op zich niet zeer gecompliceerd, maar het vereist wel een aantal nauwkeurig te nemen stappen. Daarnaast heeft een NV een aantal plichten. We informeren u graag.
 
 • Bij oprichting van een NV moet een kapitaal (geld en/of goederen) van minimaal €45.000 aanwezig zijn.
 • Het beginnen van een NV is niet zeer gecompliceerd, maar het vereist een aantal nauwkeurig te nemen stappen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!