Notarishuis IJmond

Nieuwste berichten in deze App

Uw levenstestament: wie volgt de gemachtigde op?
 
Ongetwijfeld hebt u gehoord van het begrip ‘levenstestament’. En u begrijpt uiteraard ook het belang ervan. Hebt u het al op laten maken? Prima. Kwam u er nog niet aan toe? Maak er dan eens wat tijd voor vrij. Ons kantoor staat voor u klaar en een tijdrovende klus hoeft het niet te zijn.
 
Uw belangen

In een levenstestament regelt u wie uw belangen behartigt wanneer u dat zelf niet meer kunt. Dat moment kan zeer onverwacht aanbreken, bijvoorbeeld door een ongeluk waarbij uw geestelijke vermogens aangetast raken. Wanneer u dan niets geregeld hebt, kunnen er allerlei dingen gebeuren die u niet zou hebben gewild.
 
Opvolgers

Maar dat kan ook gebeuren wanneer u een gemachtigde hebt aangewezen die op het moment suprême zelf niet meer in staat is uw belangen te behartigen. Het is daarom verstandig iemand te benoemen die de eerste gemachtigde opvolgt als dat nodig is. U kunt zelfs een tweede en derde opvolger benoemen. Bovendien kunt u uw levenstestament wijzigen wanneer u wilt.
 
 • Het moment waarop u niet meer in staat bent uw belangen te behartigen, kan zeer onverwacht aanbreken.
 • Het is verstandig iemand te benoemen die de eerste gemachtigde eventueel opvolgt. Een derde opvolgende aanwijzen kan ook.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Bezwaar erfgenamen tegen WOZ-beschikking
 
Normaal gesproken erven kinderen na het overlijden van hun ouders het ouderlijk huis. Wanneer ‘de erven’ tijdens de afwikkeling van de nalatenschap een WOZ-beschikking voor dat huis ontvangen, kan het zijn dat een van de erfgenamen bezwaar wil maken tegen de beschikking. Dit is mogelijk, maar er kleeft een aantal formaliteiten aan.
 
Juridische bijstand
Ten eerste moet het bezwaar worden ingediend binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Na het verlopen van die termijn kunt u de gemeente verzoeken om een nieuwe WOZ-beschikking. Dit verzoek kan worden afgewezen, omdat u al bezwaar had kunnen maken. Tot voor kort had u ook met juridische bijstand weinig kans op wind in de zeilen bij dit soort kwesties.
 
Financieel riskant
De Hoge Raad heeft echter recent een uitspraak gedaan die de zaak verandert. Het college stelt dat één erfgenaam fiscaal gezien niet hetzelfde is als ‘de erven’. Een gedetailleerde uiteenzetting over dit verschil voert hier te ver, maar ons kantoor staat uiteraard voor u klaar met een persoonlijke toelichting. Overigens: het zonder meer aanvaarden van een erfenis kan financieel riskant zijn. Het ouderlijk huis kan bijvoorbeeld ‘onder water’ staan. Wij adviseren u graag.
 
 • Een erfgenaam kan bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking voor het huis van de erflater, mits aan een aantal formaliteiten wordt voldaan.
 • Het zonder meer aanvaarden van een erfenis kan financieel riskant zijn: het ouderlijk huis kan bijvoorbeeld ‘onder water’ staan.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Verklaring van erfrecht nodig/niet nodig
Wanneer iemand overleden is, hebben de nabestaanden in een aantal gevallen een verklaring van erfrecht nodig en in een aantal gevallen niet. We geven hier een korte uitleg. Voor een uitgebreide toelichting staat ons kantoor uiteraard voor u klaar, want er zijn wat haken en ogen die we hier niet alle kunnen behandelen.  
 
Gemachtigd
Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris (het spreekt vanzelf dat ons kantoor u hierbij van dienst kan zijn). De verklaring behelst de gecontroleerde gegevens van de overledene, de inhoud van een eventueel testament en wie de erfgenamen zijn. Ook meldt de notaris in de verklaring wie gemachtigd is de erfenis af te wikkelen.
 
Partner en/of kinderen
Een bank mag rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Wanneer u als erfgenaam de rekening(en) wilt gebruiken om bijvoorbeeld betalingen te doen, is een verklaring van erfrecht nodig. Tenzij de (geregistreerde) partner nog leeft en/of er kinderen zijn. Ook wanneer er geen testament is en het totale banksaldo van de overledene is lager dan €100.000 kan een verklaring van erfrecht achterwege blijven, maar let op: de verklaring is wel nodig om een erfenis beneficiair te kunnen aanvaarden.
 
 • Erfgenamen kunnen een verklaring van erfrecht nodig hebben om via bankrekeningen van de overledene bijvoorbeeld betalingen te doen.
 • In een aantal gevallen is een verklaring van erfrecht niet nodig, behalve wanneer u een erfenis beneficiair wilt aanvaarden.   

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Geen samenlevingscontract: glad ijs in zicht

Wanneer u samenwoont zonder samenlevingscontract, kan dat een leven lang goed gaan. Zelfs wanneer één van de twee overlijdt, kunnen de zaken gladjes verlopen. U bent dan afhankelijk van omstandigheden, die alle mee moeten zitten. De praktijk is dat meestal niet alle omstandigheden meezitten.
 
Onaangename dwarsstraten
Er vallen veel onaangename dwarsstraten uit die praktijk te vissen, voorbeelden van omstandigheden die een goede relatie bederven. Zelfs voor een bloemlezing schiet de ruimte hier tekort. Wanneer deze omstandigheden ertoe leiden dat u uit elkaar gaat, kunnen er nog meer problemen ontstaan, wanneer een samenlevingscontract ontbreekt.

Raad en daad
De verstandhouding is immers al niet meer wat zij geweest is, wanneer u uit elkaar gaat. Extra problemen, over de verdeling van spullen, vertroebelen nog verder het beeld dat u van elkaar hebt. Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt. Ons kantoor staat u graag met raad en daad terzijde bij het opstellen van een dergelijk contract.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat, kan het ontbreken van een samenlevingscontract voor extra problemen zorgen.
 • Een samenlevingscontract is geen voorbarige motie van wantrouwen, het is een overeenkomst waarin u zaken zakelijk regelt.  

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Belastingvrij schenken

Ook in 2018 mag er weer belastingvrij 100.000 euro worden geschonken. Een familieband is geen vereiste. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We nemen een en ander in vogelvlucht met u door. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met een complete uitleg. Het is bovendien van belang dat uw schenking goed wordt vastgelegd.


Eigen woning
De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is. Er mag niet eerder gebruik zijn gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Verder moet het geschonken bedrag gebruikt worden voor de aankoop of verbetering/verbouwing van een eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld, of voor afkoop van erfpacht. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar als de vrijstelling niet direct geheel kan worden benut.
 
Leeftijdsdiscriminatie
Het is de vraag of de gestelde maximumleeftijd juridisch houdbaar is, omdat men dit leeftijdsdiscriminatie zou kunnen noemen. Het is opvallend dat de tijdelijke vrijstelling, zoals die gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, meer werd toegepast op ontvangers boven de 40 jaar.  
 
 • De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is.
 • Een jongere partner kan derhalve fiscaal gunstig uitpakken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Nieuwe huwelijksregels voor privéonderneming
 
Sinds begin dit jaar zijn de nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht van kracht. Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent en u of uw wettige partner heeft een onderneming die op grond van een uitsluitingsclausule tot het privévermogen van een van beiden behoort, is een aantal punten van belang. Ons kantoor staat voor u klaar om de precieze consequenties met u door te nemen en ongewenste consequenties te vermijden.
 
Redelijke vergoeding

In de nieuwe regels staat bijvoorbeeld dat tegenover door de wettige partner ingebrachte kennis, vaardigheden en arbeid een redelijke vergoeding moet staan. Dit geldt wanneer een onderneming buiten de wettelijke gemeenschap valt en u of uw wettige partner de winst niet laat uitkeren.
 
Nadere uitwerking
Maar wat is een redelijke vergoeding in dit verband? Dit moet door de Belastingdienst nog nader worden uitgewerkt. Op het moment van schrijven is nog niet bekend wanneer resultaten mogen worden verwacht. Hoe dan ook: ongewenste consequenties van deze nieuwe wetgeving kunnen voor een deel worden ondervangen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Nogmaals: ons kantoor staat voor u klaar.
 
 • De nieuwe regels bevatten dat tegenover door de wettige partner ingebrachte kennis, vaardigheden en arbeid een redelijke vergoeding moet staan.
 • Ongewenste consequenties van deze nieuwe wetgeving kunnen voor een deel worden ondervangen door het opstellen van huwelijkse voorwaarden.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Aansprakelijkheid verdwijnt niet automatisch na aandelenoverdracht
 
Om na overdracht van uw aandelen in een BV niet meer aansprakelijk te zijn voor schulden van die BV is zorgvuldig handelen vereist. Laat u dit na, dan kunt u zelfs na jaren nog te maken krijgen met onaangename verrassingen. Ons kantoor staat u graag bij om dit te voorkomen.
 
Huurschuld
Stel dat de BV, waarin u aandelen had, een pand huurt. In de huurovereenkomst staat u als aandeelhouder als medehuurder vermeld, maar u hebt uw aandelen, inclusief alle rechten en plichten met betrekking tot de huurovereenkomst, overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder. Vervolgens ontstaat een huurschuld van de BV. U bent dan nog steeds hoofdelijk aansprakelijk, oordeelde het Hof Den Bosch onlangs in een dergelijke kwestie.
 
Indeplaatsstelling
Wat had moeten gebeuren is een uitdrukkelijke indeplaatsstelling van de oude (mede)huurder door degene aan wie u de aandelen hebt overgedragen. De verhuurder moet daartoe eenduidig toestemming geven en schriftelijk instemmen met ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid van de oude (mede)huurder. Zoals gesteld: ons kantoor staat u graag bij.
 
 • Om na overdracht van aandelen in een BV niet meer aansprakelijk te zijn voor schulden van die BV, is zorgvuldig handelen vereist.
 • Dit geldt ook wanneer u uw aandelen hebt overgedragen inclusief alle rechten en plichten met betrekking tot bijvoorbeeld een huurovereenkomst.

 
Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
Stak kan nog steeds nuttig zijn
We gaan hier in het kort in op de voordelen die het gebruik van een Stak (stichting administratiekantoor) voor u zou kunnen hebben. Voor een uitgebreide toelichting houdt ons kantoor zich uiteraard graag voor u beschikbaar. Via een Stak kunnen stemrecht op aandelen en recht op dividend worden ontkoppeld.  
 
Zeggenschap
Wanneer bestuur plus aandeelhouders van een onderneming besluiten nieuwe aandelen uit te geven wil men wellicht niet de zeggenschap, die bij de aandelen hoort, uit handen geven. Het recht op dividend houdt de aandelen dan aantrekkelijk. Sec staat de Nederlandse wetgeving de uitgifte van aandelen zonder stemrecht niet toe. (Voor een bv kan dat wel, maar dat is een ander hoofdstuk). In zo’n geval kan een Stak uitkomst bieden.
 
Stemrecht via omweg
De nieuwe aandelen (of een deel ervan) worden geplaatst bij de Stak. Geïnteresseerden kunnen gecertificeerde aandelen kopen, die geen stemrecht geven, maar wel recht op dividend. Het stemrecht blijft bij de Stak, waarvan het uiteraard de bedoeling is dat die met de onderneming twee handen op één buik is. In de loop der tijd heeft de wetgever het voor certificaathouders mogelijk gemaakt via een omweg toch aan stemrecht te komen, maar een Stak kan nog steeds nut hebben.
 
 • Via een Stak kunnen stemrecht op aandelen en recht op dividend worden ontkoppeld: de certificering van aandelen.
 • Certificaathouders hebben in principe geen stemrecht, maar wel recht op dividend.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
 
 
 
Vennootschapsbelasting komende jaren lager

Ter compensatie van lastenverzwaring voor bedrijven door het kabinet Rutte III komt er in 2018 een lagere vennootschapsbelasting. Het tarief gaat met vier procent omlaag en de eerste schijf wordt verlengd. Over de eerste belastbare €250.000 (was €200.000) gaat het tarief van 20 naar 16%. Voor de tweede schijf gaat het tarief van 25 naar 21%. Jeroen Dijsselbloem, de vorige minister van Financiën, kondigde verlaging vorig jaar al aan.


Maatregelen
Naast de voornoemde lastenverzwaring staan hier nog wat zaken tegenover. Zo komen er maatregelen ter beperking van de renteaftrek in de vennootschapsbelasting, zoals de earnings-strippingmaatregel. Ook wordt voor ondernemingen de financiering met vreemd vermogen minder aantrekkelijk.
 
Voordelen BV
Het tarief van de vennootschapsbelasting wordt per 2020 en 2021 nogmaals verlaagd, door verlenging van de eerste schijf. In 2020 gaat die schijf naar 300.000 euro, een jaar later naar 350.000. Hiermee krijgt u te maken wanneer u een BV hebt of wilt beginnen. Een BV heeft diverse juridische en fiscale voordelen. Nadelen zijn er overigens ook. Ons kantoor vertelt u er graag meer over.
 
 • De vennootschapsbelasting gaat de komende jaren stapsgewijs omlaag.
 • Een BV heeft diverse juridische en fiscale voordelen, maar nadelen zijn er ook.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Duidelijkheid voor alles bij splitsing of fusie
 
Bij splitsing van een bedrijf of fusie tussen bedrijven is het van groot belang dat een duidelijke beschrijving van de overgang van vermogensbestanddelen wordt opgenomen. Is deze beschrijving onduidelijk, dan zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde om een en ander streeploos te laten verlopen.
 
Landelijk dagblad
Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd. Het is bijvoorbeeld verplicht dat een fusie of splitsing in een landelijk dagblad wordt aangekondigd, zodat u er kennis van kunt nemen en eventueel in verzet kunt komen. Daarnaast is er de regeling die de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk stelt voor schulden die bij de fusie of splitsing al bestonden.


Onredelijkheden
Een andere beschermende maatregel kan door de rechter worden genomen: hij kan een overeenkomst wijzigen of naar de prullenbak verwijzen wanneer de overeenkomst onredelijkheden bevat. Dan is er nog een regeling die de nieuwe rechtspersonen verantwoordelijk stelt voor vermogensbestanddelen (schulden) die niet beschreven zijn en waarvan daarom onduidelijk is wie de rechthebbende is.   
 
 • Splitsing van een bedrijf en fusie tussen bedrijven is complexe materie: ons kantoor biedt professionele begeleiding.  
 • Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!