Notarishuis IJmond

IJmond

Nieuwste berichten in deze App

Belastingvrij schenken

Ook in 2018 mag er weer belastingvrij 100.000 euro worden geschonken. Een familieband is geen vereiste. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We nemen een en ander in vogelvlucht met u door. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met een complete uitleg. Het is bovendien van belang dat uw schenking goed wordt vastgelegd.


Eigen woning
De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is. Er mag niet eerder gebruik zijn gemaakt van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Verder moet het geschonken bedrag gebruikt worden voor de aankoop of verbetering/verbouwing van een eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld of restschuld, of voor afkoop van erfpacht. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar als de vrijstelling niet direct geheel kan worden benut.
 
Leeftijdsdiscriminatie
Het is de vraag of de gestelde maximumleeftijd juridisch houdbaar is, omdat men dit leeftijdsdiscriminatie zou kunnen noemen. Het is opvallend dat de tijdelijke vrijstelling, zoals die gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014, meer werd toegepast op ontvangers boven de 40 jaar.  
 
 • De ontvanger van de schenking moet op het moment van schenking tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, behalve wanneer de geregistreerde partner nog geen 40 is.
 • Een jongere partner kan derhalve fiscaal gunstig uitpakken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Boedelbeschrijving: haken en ogen

Wanneer iemand overleden is, wordt een boedelbeschrijving opgemaakt: kort gezegd een lijst met alle bezittingen en schulden. Dit is niet altijd verplicht, maar wel nuttig. In veel gevallen kan dit onderhands, zonder notaris. Maar ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen. Zeker als erfgenamen vermoeden dat goederen worden achtergehouden. Wij staan uiteraard voor u klaar.
Beneficiaire aanvaarding
Wanneer een nalatenschap beneficiair is aanvaard (dit kan diverse redenen hebben), is een boedelbeschrijving verplicht. Dit is de taak van de erfgenamen, of van de executeur, wanneer die bij testament benoemd is en de benoeming is aanvaard. De executeur is verplicht de beschrijving aan de erfgenamen te verstrekken. Uitzonderingen daargelaten, moet de beschrijving voor belanghebbenden ter inzage komen bij de griffie van de rechtbank of ten kantore van de boedelnotaris.
 
Bewijskracht
Op verzoek van personen die kunnen aantonen voldoende belang te hebben bij een boedelbeschrijving kan de kantonrechter bevel geven tot een dergelijke beschrijving: de rechter wijst een notaris aan die de akte zal opmaken. Maakt u zelf een boedelbeschrijving dan staan we u graag terzijde. Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.
 
 • Ook als een boedelbeschrijving niet verplicht is, kan het verstandig zijn ons kantoor daarbij in te schakelen.
 • Een notariële boedelbeschrijving heeft sterke en langdurige bewijskracht.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen.  Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen.
 
Hypotheekschuld
Wanneer u bijvoorbeeld een koophuis met hypotheek hebt en een van u blijft in het huis wonen en gaat de hypotheek alleen betalen, zal ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner moeten worden vastgelegd. Anders blijft de vertrekkende partner aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Daarnaast zal de hypotheekgever akkoord moeten gaan met de nieuwe situatie.
 
Kantonrechter
Bij een huurhuis: staat het huurcontract op uw naam, zonder vastgelegde afspraken, dan kunt u in de woning blijven. Is uw partner officieel medehuurder of contractueel medehuurder en bent u het niet eens over wie in de woning blijft, dan biedt de kantonrechter soelaas. Een advocaat is daarbij niet nodig. De rechter weegt de belangen van u beiden en de belangen van de verhuurder wanneer het huurcontract op uw beider naam staat.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat en u hebt een koophuis met hypotheek, dan moet de vertrekkende partner worden ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Wanneer u een huurhuis hebt, is het van belang op wiens naam (of namen) het huurcontract staat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hoe onverstandig het kan zijn een erfenis snel te verwerpen, bleek onlangs voor de rechter. Een paar erfgenamen verkeerden in de veronderstelling een huis te hebben geërfd waarvan de hypotheek hoger was dan de waarde en verwierpen de erfenis. Even later bleek er nog een levensverzekering te bestaan, waardoor de erfgenamen financieel dik in de plus zouden zijn geëindigd.
 
Alsnog aanspraak
Omdat het tegenwoordig onder bepaalde voorwaarden is toegestaan een al aanvaarde erfenis te verwerpen wanneer deze onaangename verrassingen bevat, hoopten de erfgenamen dat dit ook ‘andersom’ zou kunnen. Ze probeerden via de rechter alsnog aanspraak te maken op de erfenis, maar de rechter in kwestie lag dwars.
 
Rust, bezinning, overleg
De moraal van dit verhaal: een erfenis snel aanvaarden of verwerpen kan zeer onvoordelig uitpakken. Rust, bezinning en overleg met ons kantoor is het devies.
Beneficiair aanvaarden – waardoor u financieel geen risico loopt – kan een tussenoplossing zijn. Ook bij deze keuze staan we u graag terzijde, want hierbij gelden speciale regels.
 
 • Een erfenis snel aanvaarden of verwerpen kan zeer onvoordelig uitpakken.
 • Beneficiair aanvaarden – waardoor u financieel geen risico loopt – kan een oplossing zijn, maar let op de regels.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
In Nederland mag uw huisdier niet als erfgenaam in uw testament worden opgenomen: dieren worden tot uw bezittingen gerekend. Wel kunt u uw wensen voor de verzorging van uw huisdier na uw overlijden laten vastleggen in een testament of levenstestament. U kunt zelfs een toezichthouder aanstellen, die controleert of uw huisdier overeenkomstig uw wensen wordt verzorgd. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om een en ander vast te leggen.
 
Overleggen
Omdat dieren tot bezittingen worden gerekend komen zij toe aan uw erfgenamen, tenzij u dit anders regelt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw dier(en) na te laten aan een persoon of instelling die zich verplicht tot goede verzorging. Het is natuurlijk verstandig dit te overleggen met de persoon of instelling. U kunt daarbij ook een geldbedrag voor de verzorging nalaten.
 
Erfbelasting
Een andere mogelijkheid is de executeur van uw testament de last opleggen een goed onderkomen voor het dier te zoeken. Wanneer het dier geld waard is, komt ook hier erfbelasting om de hoek kijken. Dat geldt ook voor een bedrag dat u nalaat voor verzorging. In principe, want er zijn mogelijkheden dit uit de weg te gaan.
 
 • Over de waarde van een dier en het bedrag dat u eventueel nalaat voor verzorging moet in principe erfbelasting worden betaald.
 • Er zijn in dit soort gevallen mogelijkheden het opleggen van erfbelasting te voorkomen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Duidelijkheid voor alles bij splitsing of fusie
 
Bij splitsing van een bedrijf of fusie tussen bedrijven is het van groot belang dat een duidelijke beschrijving van de overgang van vermogensbestanddelen wordt opgenomen. Is deze beschrijving onduidelijk, dan zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Ons kantoor staat u uiteraard graag terzijde om een en ander streeploos te laten verlopen.
 
Landelijk dagblad
Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd. Het is bijvoorbeeld verplicht dat een fusie of splitsing in een landelijk dagblad wordt aangekondigd, zodat u er kennis van kunt nemen en eventueel in verzet kunt komen. Daarnaast is er de regeling die de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk stelt voor schulden die bij de fusie of splitsing al bestonden.


Onredelijkheden
Een andere beschermende maatregel kan door de rechter worden genomen: hij kan een overeenkomst wijzigen of naar de prullenbak verwijzen wanneer de overeenkomst onredelijkheden bevat. Dan is er nog een regeling die de nieuwe rechtspersonen verantwoordelijk stelt voor vermogensbestanddelen (schulden) die niet beschreven zijn en waarvan daarom onduidelijk is wie de rechthebbende is.   
 
 • Splitsing van een bedrijf en fusie tussen bedrijven is complexe materie: ons kantoor biedt professionele begeleiding.  
 • Als schuldeiser van een splitsend of fuserend bedrijf bent u door de wet op diverse manieren beschermd.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Familiestatuut in een familiebedrijf: verstandig
In een familiebedrijf is het verstandig een familiestatuut op te stellen. In zo’n document kunnen allerlei afspraken worden opgenomen, bijvoorbeeld over de bedrijfsopvolging. Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en de ontwikkeling van het bedrijf bevorderen. Ons kantoor staat u graag terzijde bij het opstellen van een familiestatuut.
 
Bedrijfsvisie en -missie
Behalve afspraken over de bedrijfsopvolging kunt u in een familiestatuut zaken vastleggen als een bedrijfsvisie en -missie, eigendomsafspraken, de procedure voor het aanstellen van directieleden, dividendbeleid, afspraken bij echtscheidingen in de familie en afspraken over de gevolgen van het uittreden van familieleden. Als familie bepaalt u zelf wat in de statuten moet komen en wij adviseren u daarbij.
 
Juridisch afdwingbaar
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn het familiestatuut aan te passen: omstandigheden veranderen immers. Als familie hebt u de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken door sancties bij schending van de afspraken in het statuut op te nemen. Vanzelfsprekend mag een en ander niet strijdig zijn met de wetgeving, maar daar ziet ons kantoor natuurlijk op toe.
 • Een familiestatuut kan discussies voorkomen en daardoor de continuïteit en ontwikkeling van het bedrijf bevorderen.
 • U hebt de keuze afspraken in het familiestatuut juridisch afdwingbaar te maken.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een bedrijf wilt beginnen, kunt u voor een aantal rechtsvormen kiezen. Hebt u gelden van derden nodig, dan kan een naamloze vennootschap de beste keuze zijn. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met het beste advies. Bij oprichting van de NV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) en/of partijen die kapitaal (geld en/of goederen) inbrengen. Bij oprichting moet het kapitaal minimaal een waarde hebben van €45.000.
 
Oprichtingsakte
Wanneer het kapitaal is ingebracht, stelt ons kantoor een oprichtingsakte voor u op, met daarin de statuten van de NV. In de statuten wordt een aantal zaken vastgelegd, waarover we u graag nader informeren. Ook begeleiden wij graag de inschrijving van uw NV in het Handelsregister. Deze inschrijving is onder andere noodzakelijk om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen.
 
Onbehoorlijk bestuur
Persoonlijke aansprakelijkheid kan alsnog in het geding komen wanneer de NV ‘onbehoorlijk’ wordt bestuurd. Ook bent u persoonlijk aansprakelijk wanneer u voor de formele oprichting al handelt namens de NV. Ook in dit traject adviseren we u graag. Het beginnen van een NV is op zich niet zeer gecompliceerd, maar het vereist wel een aantal nauwkeurig te nemen stappen. Daarnaast heeft een NV een aantal plichten. We informeren u graag.
 
 • Bij oprichting van een NV moet een kapitaal (geld en/of goederen) van minimaal €45.000 aanwezig zijn.
 • Het beginnen van een NV is niet zeer gecompliceerd, maar het vereist een aantal nauwkeurig te nemen stappen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u de bestuurder van een onderneming opvolgt, bent u niet in alle omstandigheden aansprakelijk voor het zakelijk doen en laten van uw voorganger. Ons kantoor vertelt u graag wanneer u wel of niet aansprakelijk bent in dergelijke gevallen. Ter illustratie belichten we hier in vogelvlucht een zaak die onlangs speelde voor Gerechtshof Amsterdam.
 
Procedure
De enig bestuurder van een onderneming overleed. Om lopende zaken af te handelen en de vennootschap in kwestie te ontbinden moest er een opvolger komen.
De advocaat van de onderneming – verwikkeld in een gerechtelijke procedure – adviseerde een uiteraard meerderjarig kind van de overleden bestuurder hem pro forma op te volgen. Er moest nu eenmaal een bestuurder zijn om de procedure te kunnen voortzetten.
 
Declaratie
Nadat de vennootschap was ontbonden, presenteerde voornoemde advocaat een declaratie aan de opvolger. Deze was het met de factuur niet eens en zag af van betaling. Vervolgens was het aan de advocaat aan te tonen dat de opvolger opdracht gaf tot voortzetting van de procedure en garant zou staan voor financiële verplichtingen, waartoe de advocaat zijn declaratie rekende. Het Hof rekende niet met de advocaat mee.
 
 • Als opvolger van de bestuurder van een onderneming bent u niet altijd aansprakelijk voor het handelen van uw voorganger.
 • Ons kantoor legt u graag uit wanneer u wel of niet aansprakelijk bent.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een BV hebt met alle aandelen op uw naam en u gaat scheiden, dan is het even opletten wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Wanneer u de BV na de scheiding wilt voortzetten, moet u binnen twee jaar na ontbinding van de huwelijksgemeenschap naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 
Fouten en foutjes
In dergelijke situaties wordt deze gang naar de notaris regelmatig vergeten, omdat men er ten onrechte van uitgaat dat het voldoende is dat de aandelen op naam staan of dat het in het convenant geregeld is. Fouten en foutjes in de afwikkeling van een echtscheiding leveren problemen op en dat is ook hier het geval.
 
Civielrechtelijk en fiscaal
Er kan zowel een civielrechtelijk als een fiscaal probleem ontstaan. Het civielrechtelijke probleem ontstaat wanneer u de aandelen verkoopt en de aandelen notarieel wilt leveren: dan blijkt dat u niet de volledige juridische eigendom hebt en moet u dit zien te regelen met uw ex-partner. Uitleg van het fiscale probleem vergt hier te veel ruimte: houd het er maar op dat het geld kost. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar met een volledige uitleg.
 
 • U moet naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 • Het eventuele feit dat alle aandelen op uw naam staan, volstaat niet.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat

Meer lezen? Download dan nu de App!