Notarishuis IJmond

IJmond

Nieuwste berichten in deze App

In Nederland mag uw huisdier niet als erfgenaam in uw testament worden opgenomen: dieren worden tot uw bezittingen gerekend. Wel kunt u uw wensen voor de verzorging van uw huisdier na uw overlijden laten vastleggen in een testament of levenstestament. U kunt zelfs een toezichthouder aanstellen, die controleert of uw huisdier overeenkomstig uw wensen wordt verzorgd. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om een en ander vast te leggen.
 
Overleggen
Omdat dieren tot bezittingen worden gerekend komen zij toe aan uw erfgenamen, tenzij u dit anders regelt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw dier(en) na te laten aan een persoon of instelling die zich verplicht tot goede verzorging. Het is natuurlijk verstandig dit te overleggen met de persoon of instelling. U kunt daarbij ook een geldbedrag voor de verzorging nalaten.
 
Erfbelasting
Een andere mogelijkheid is de executeur van uw testament de last opleggen een goed onderkomen voor het dier te zoeken. Wanneer het dier geld waard is, komt ook hier erfbelasting om de hoek kijken. Dat geldt ook voor een bedrag dat u nalaat voor verzorging. In principe, want er zijn mogelijkheden dit uit de weg te gaan.
 
 • Over de waarde van een dier en het bedrag dat u eventueel nalaat voor verzorging moet in principe erfbelasting worden betaald.
 • Er zijn in dit soort gevallen mogelijkheden het opleggen van erfbelasting te voorkomen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat. Tegoeden op uw bankrekening(en) kunnen nog twintig jaar op uw naam blijven staan, daarna is dit slapende tegoed voor de bank. Wanneer u de bank of de staat geen aantrekkelijke erfgenamen vindt, kan dat een overweging zijn alsnog een testament te laten opstellen. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.
 
Rijksvastgoedbedrijf
Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft banken en verzekeraars gevraagd slapende tegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar zoekt men naar erfgenamen. Worden die niet gevonden, dan gaat het geld naar de consignatiekas. Daar blijft het bedrag twintig jaar opeisbaar, voor het geval zich nog rechthebbenden melden. Daarna vervalt het geld aan de staat.
 
Ongewenst
Wanneer het verzoek van Plasterk door banken en verzekeraars wordt ingewilligd,  kan het er dus op neer komen dat uiteindelijk al uw opgebouwde bezit aan de staat vervalt. Goede doelen, zorgzame buren of vrienden, die u wellicht met een bedrag had willen bedenken, krijgen niets. Vindt u dit een ongewenste gang van zaken?
Nogmaals, we staan voor u klaar om het anders te regelen.
 
 • Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat.
 • Slapende banktegoeden vervallen na twintig jaar aan de bank, of – volgens een voorstel van Plasterk – uiteindelijk ook aan de staat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bij echtscheiding bestaat in Nederland een wettelijke alimentatieregeling. U kunt daarover zelf afspraken maken en laten vastleggen. Anders stelt de rechter op basis van draagkracht de alimentatie vast. Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Ons kantoor adviseert u graag. Wanneer u het ondanks afspraken in een samenlevingscontract niet met elkaar eens wordt over alimentatie, dan kunt u naar de rechter.
 
Duurzaam samenwonen
Wanneer u partneralimentatie betaalt en uw ex trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u de alimentatie niet langer te betalen (voor kinderalimentatie gelden andere regels). Dit kan ook gelden wanneer uw ex duurzaam gaat samenwonen. Een en ander is afhankelijk van de vastgelegde afspraken.
 
Genegenheid
Wanneer uw ex in uw ogen duurzaam gaat samenwonen en zij/hij betwist dat, dan zult u moeten bewijzen dat er sprake is van duurzaam samenwonen. Dit kan een onaangename klus zijn, waarbij de laatste restjes genegenheid tussen u en uw ex kunnen verdwijnen. Het is beter ‘on speaking terms’ te blijven en eventueel een mediator in te schakelen.
 
 • Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract.
 • Wanneer u het ondanks deze afspraken hierover niet eens wordt, dan kunt u naar de rechter.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hebt u met uw partner een samenlevingscontract? Zijn er sinds de ondertekening omstandigheden gewijzigd die voor dit contract van belang zijn? Laat het contract dan aanpassen. Dit kan veel tijdrovende narigheid schelen wanneer het met de relatie misloopt. Hebt u geen samenlevingscontract (ingeval u niet gehuwd bent), dan is het de hoogste tijd dit te laten opstellen. Vanzelfsprekend staat ons kantoor graag voor u klaar.
 
Nieuwe keuken
Wanneer u met uw partner een koopwoning hebt (over huurwoningen een andere keer), zal in uw samenlevingscontract meestal opgenomen zijn dat u de hypotheek en onderhoud samen betaalt: allebei de helft. De situatie kan anders zijn bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe keuken, wanneer de een meer geld te besteden heeft dan de ander.
 
Eindafrekening
Wanneer u de nieuwe keuken betaalt, is het tijd het samenlevingscontract bij te stellen. Hoe weinig romantisch dat misschien ook klinkt. Doet u dit niet, dan kan er gesteggel ontstaan bij het verbreken van de relatie wanneer u wijst op uw investering in de nieuwe keuken en u deze investering verdisconteerd wilt zien in de eindafrekening.
 
 • Indien u ongehuwd samenwoont, is een samenlevingscontract zeer aan te bevelen.
 • Eveneens aan te raden: het samenlevingscontract laten aanpassen wanneer ter zake doende omstandigheden veranderen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bij het bepalen van de overdrachtsbelasting van een pand is van belang of het pand naar zijn aard bestemd is voor bewoning. Is een pand oorspronkelijk gebouwd als woning, dan geldt 2 procent, anders is het 6 procent. De Advocaat-Generaal van de Hoge Raad heeft hierover recent in diverse cassatieprocedures zijn conclusie geschreven.
 
Oorspronkelijk
Of een pand als woning bedoeld is, wordt bekeken aan de hand van de oorspronkelijke bouwkundige aard en de objectieve bestemming: hoe is de indeling, welke zijn de voorzieningen? Wat niet meeweegt, is of het pand - direct voor de overdracht – feitelijk gebruikt werd als woning.
 
Uitzonderingen
Voor gebouwen die niet naar hun aard bestemd zijn voor bewoning, geldt het tarief van 6 procent. Er zijn wel uitzonderingen: bij voorbeeld als een pand zo grondig en praktisch onomkeerbaar verbouwd is, dat het niet langer geschikt is voor de oorspronkelijke functie. Dan wordt 2 procent overdrachtsbelasting gehanteerd. Als een pand diverse bestemmingen heeft wordt nog lastiger vast te stellen welk tarief van toepassing is. Ons kantoor neemt het graag met u door.
 
 • Bij het bepalen van het overdrachtstarief is het van belang of een pand oorspronkelijk gebouwd is als woning.
 • Wat niet meeweegt, is of een pand dat niet werd ontworpen voor bewoning, daarvoor wordt gebruikt.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een BV hebt met alle aandelen op uw naam en u gaat scheiden, dan is het even opletten wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Wanneer u de BV na de scheiding wilt voortzetten, moet u binnen twee jaar na ontbinding van de huwelijksgemeenschap naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 
Fouten en foutjes
In dergelijke situaties wordt deze gang naar de notaris regelmatig vergeten, omdat men er ten onrechte van uitgaat dat het voldoende is dat de aandelen op naam staan of dat het in het convenant geregeld is. Fouten en foutjes in de afwikkeling van een echtscheiding leveren problemen op en dat is ook hier het geval.
 
Civielrechtelijk en fiscaal
Er kan zowel een civielrechtelijk als een fiscaal probleem ontstaan. Het civielrechtelijke probleem ontstaat wanneer u de aandelen verkoopt en de aandelen notarieel wilt leveren: dan blijkt dat u niet de volledige juridische eigendom hebt en moet u dit zien te regelen met uw ex-partner. Uitleg van het fiscale probleem vergt hier te veel ruimte: houd het er maar op dat het geld kost. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar met een volledige uitleg.
 
 • U moet naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 • Het eventuele feit dat alle aandelen op uw naam staan, volstaat niet.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat
In een Vennootschap Onder Firma (VOF) drijven twee of meer personen onder één naam een onderneming op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het is van zeer groot belang heldere afspraken met betrekking tot een VOF op papier te hebben. Uiteraard is ons kantoor u hierbij graag van dienst.
 
Vaststellingsovereenkomst
Voornoemde heldere afspraken moeten onder andere betrekking hebben op de opheffing van de VOF, want hierover ontstaat in de praktijk vaak ruzie. In de afspraken moet bijvoorbeeld staan hoe de waarde van de VOF wordt bepaald en wat de peildatum van die waardering is. Wanneer de VOF-overeenkomst dit soort afspraken niet bevat, kunt u deze het beste opnemen in een vaststellingsovereenkomst.
 
Rechter
In een dergelijke overeenkomst moet ook worden opgenomen dat een vennoot na uittreding niet meer aansprakelijk is voor schulden van de VOF. Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept. Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling vaak te laat. De rechter biedt niet altijd soelaas wanneer duidelijke afspraken ontbreken.
 
 • Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept.
 • Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling – ook via de rechter – vaak te laat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u voor 2010 een ontslagvergoeding ontving, is de kans groot dat u dit bedrag hebt ondergebracht in een daartoe opgerichte Stamrecht BV. U kon namelijk nog niet kiezen voor banksparen, terwijl het alternatief bij een verzekeraar duur en niet flexibel was. Is het nog wel zinvol uw Stamrecht BV te laten voortbestaan?
We gaan in het kort op deze materie in. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar de zaken uitgebreid door te nemen en het eventueel opheffen van uw Stamrecht BV te begeleiden.
 
Tegoed oversluiten
Vanwege de flexibiliteit en de lage kosten wordt banksparen vaak gebruikt als manier om met de ontslagvergoeding om te gaan. U spaart kosteloos en u kunt over uw geld beschikken. Hebt u een Stamrecht BV, dan kunt u nog steeds kiezen voor banksparen: u sluit het tegoed over naar een bankspaarrekening en de BV kan worden opgeheven.
 
Haken en ogen
Daarmee vervallen uiteraard de kosten die de BV met zich meebrengt: deze kosten keren jaarlijks terug en wanneer de uitkeringen uit de BV zijn ingegaan, neemt het kapitaal erin af. Zo wordt de BV relatief steeds duurder. Het opheffen van een inactieve Stamrecht BV – waarin geen bedrijf is ondergebracht – is op zich betrekkelijk simpel, maar er zijn haken en ogen. Nogmaals: ons kantoor staat voor u klaar.
 
 • Hebt u voor 2010 een ontslagvergoeding ontvangen en hebt u die ondergebracht in een Stamrecht BV?
 • Het is hoog tijd om te bekijken of deze constructie nog profijtelijk is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer de eigenaar van een BV overlijdt zonder testament en hij of zij had  een geregistreerde partner en kinderen, dan geldt de wettelijke verdeling volgens het erfrecht: alle bezittingen en schulden gaan naar de partner. Wat betreft onroerende zaken en aandelen in de BV is dat handig: er is geen notariële akte van levering nodig.
 
Ongewenste consequenties
Echter, de wettelijke verdeling kan ook zeer ongewenste consequenties hebben voor de erfbelasting, wanneer de BV moet toekomen aan een van de kinderen. ‘Ongewenst’ kunt u natuurlijk lezen als ‘te veel betalen’. De partner heeft drie maanden de tijd om de wettelijke verdeling te omzeilen, maar in de praktijk blijkt die periode vaak te kort.
 
Quasi-wettelijke verdeling
De wettelijke verdeling valt bij testament uit te sluiten door daarin een quasi-wettelijke verdeling op te nemen. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de nadelen van een wettelijke verdeling wegvallen en u kunt de termijn, waarbinnen de verdeling moet plaatshebben, belangrijk verruimen. Ons kantoor staat natuurlijk voor u klaar.
 
 • Wettelijke verdeling kan zeer ongewenste consequenties hebben voor de erfbelasting.
 • Een quasi-wettelijke verdeling in het testament kan veel oplossingen bieden.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u via een testament het vruchtgebruik verkrijgt van een erfenis met daarin een bv, kunt u verzeild raken in een conflictueuze situatie met de zogeheten blooteigenaren van de bv. 'Blooteigenaar' is de term voor de eigenaar van de bv waarvan u het vruchtgebruik verkrijgt.
 
Toestemming
In een dergelijk testament wordt meestal bepaald dat de vruchtgebruiker het stemrecht op de aandelen heeft. Afgelopen jaar kwam een kwestie met een dergelijk testament voor de rechter. In het testament was daarnaast bepaald dat goederen in de bv - behalve goederen bestemd voor de verkoop - alleen mochten worden verkocht met toestemming van de blooteigenaren.
 
Schade
In de voorliggende zaak werkte de vruchtgebruiker mee aan splitsing van de bv: de bv hield op te bestaan en het vermogen van de bv ging over naar twee of meer andere rechtspersonen. De blooteigenaren brachten dit voor de rechter, omdat hun toestemming ontbrak. De rechter gaf hen ongelijk, omdat de vruchtgebruiker slechts zijn stemrecht gebruikte, zonder iets te verkopen en zonder schade te berokkenen aan de blooteigenaren.
 
 • Wanneer u het vruchtgebruik van een bv erft, vergewis u dan van uw bevoegdheden. Ons kantoor staat u graag terzijde.
 • Als vruchtgebruiker mag u de blooteigenaren niet moedwillig schade berokkenen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!