Notarishuis IJmond

IJmond

Nieuwste berichten in deze App

Wanneer u samenwoont en u wilt uit elkaar, dan kunt u dit meestal zelf regelen.  Zeker wanneer u via de notaris een samenlevingscontract hebt opgesteld, want als het goed is, staat in dit contract duidelijk wie wat krijgt. Maar er zijn omstandigheden die de zaak lastiger kunnen maken en meer aandacht vergen.
 
Hypotheekschuld
Wanneer u bijvoorbeeld een koophuis met hypotheek hebt en een van u blijft in het huis wonen en gaat de hypotheek alleen betalen, zal ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de vertrekkende partner moeten worden vastgelegd. Anders blijft de vertrekkende partner aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Daarnaast zal de hypotheekgever akkoord moeten gaan met de nieuwe situatie.
 
Kantonrechter
Bij een huurhuis: staat het huurcontract op uw naam, zonder vastgelegde afspraken, dan kunt u in de woning blijven. Is uw partner officieel medehuurder of contractueel medehuurder en bent u het niet eens over wie in de woning blijft, dan biedt de kantonrechter soelaas. Een advocaat is daarbij niet nodig. De rechter weegt de belangen van u beiden en de belangen van de verhuurder wanneer het huurcontract op uw beider naam staat.
 
 • Wanneer u uit elkaar gaat en u hebt een koophuis met hypotheek, dan moet de vertrekkende partner worden ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Wanneer u een huurhuis hebt, is het van belang op wiens naam (of namen) het huurcontract staat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Hoe onverstandig het kan zijn een erfenis snel te verwerpen, bleek onlangs voor de rechter. Een paar erfgenamen verkeerden in de veronderstelling een huis te hebben geërfd waarvan de hypotheek hoger was dan de waarde en verwierpen de erfenis. Even later bleek er nog een levensverzekering te bestaan, waardoor de erfgenamen financieel dik in de plus zouden zijn geëindigd.
 
Alsnog aanspraak
Omdat het tegenwoordig onder bepaalde voorwaarden is toegestaan een al aanvaarde erfenis te verwerpen wanneer deze onaangename verrassingen bevat, hoopten de erfgenamen dat dit ook ‘andersom’ zou kunnen. Ze probeerden via de rechter alsnog aanspraak te maken op de erfenis, maar de rechter in kwestie lag dwars.
 
Rust, bezinning, overleg
De moraal van dit verhaal: een erfenis snel aanvaarden of verwerpen kan zeer onvoordelig uitpakken. Rust, bezinning en overleg met ons kantoor is het devies.
Beneficiair aanvaarden – waardoor u financieel geen risico loopt – kan een tussenoplossing zijn. Ook bij deze keuze staan we u graag terzijde, want hierbij gelden speciale regels.
 
 • Een erfenis snel aanvaarden of verwerpen kan zeer onvoordelig uitpakken.
 • Beneficiair aanvaarden – waardoor u financieel geen risico loopt – kan een oplossing zijn, maar let op de regels.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
In Nederland mag uw huisdier niet als erfgenaam in uw testament worden opgenomen: dieren worden tot uw bezittingen gerekend. Wel kunt u uw wensen voor de verzorging van uw huisdier na uw overlijden laten vastleggen in een testament of levenstestament. U kunt zelfs een toezichthouder aanstellen, die controleert of uw huisdier overeenkomstig uw wensen wordt verzorgd. Ons kantoor staat uiteraard voor u klaar om een en ander vast te leggen.
 
Overleggen
Omdat dieren tot bezittingen worden gerekend komen zij toe aan uw erfgenamen, tenzij u dit anders regelt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw dier(en) na te laten aan een persoon of instelling die zich verplicht tot goede verzorging. Het is natuurlijk verstandig dit te overleggen met de persoon of instelling. U kunt daarbij ook een geldbedrag voor de verzorging nalaten.
 
Erfbelasting
Een andere mogelijkheid is de executeur van uw testament de last opleggen een goed onderkomen voor het dier te zoeken. Wanneer het dier geld waard is, komt ook hier erfbelasting om de hoek kijken. Dat geldt ook voor een bedrag dat u nalaat voor verzorging. In principe, want er zijn mogelijkheden dit uit de weg te gaan.
 
 • Over de waarde van een dier en het bedrag dat u eventueel nalaat voor verzorging moet in principe erfbelasting worden betaald.
 • Er zijn in dit soort gevallen mogelijkheden het opleggen van erfbelasting te voorkomen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat. Tegoeden op uw bankrekening(en) kunnen nog twintig jaar op uw naam blijven staan, daarna is dit slapende tegoed voor de bank. Wanneer u de bank of de staat geen aantrekkelijke erfgenamen vindt, kan dat een overweging zijn alsnog een testament te laten opstellen. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar.
 
Rijksvastgoedbedrijf
Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft banken en verzekeraars gevraagd slapende tegoeden over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf. Daar zoekt men naar erfgenamen. Worden die niet gevonden, dan gaat het geld naar de consignatiekas. Daar blijft het bedrag twintig jaar opeisbaar, voor het geval zich nog rechthebbenden melden. Daarna vervalt het geld aan de staat.
 
Ongewenst
Wanneer het verzoek van Plasterk door banken en verzekeraars wordt ingewilligd,  kan het er dus op neer komen dat uiteindelijk al uw opgebouwde bezit aan de staat vervalt. Goede doelen, zorgzame buren of vrienden, die u wellicht met een bedrag had willen bedenken, krijgen niets. Vindt u dit een ongewenste gang van zaken?
Nogmaals, we staan voor u klaar om het anders te regelen.
 
 • Wanneer u overlijdt zonder testament en zonder erfgenamen, vervalt uw erfenis aan de staat.
 • Slapende banktegoeden vervallen na twintig jaar aan de bank, of – volgens een voorstel van Plasterk – uiteindelijk ook aan de staat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Bij echtscheiding bestaat in Nederland een wettelijke alimentatieregeling. U kunt daarover zelf afspraken maken en laten vastleggen. Anders stelt de rechter op basis van draagkracht de alimentatie vast. Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract. Ons kantoor adviseert u graag. Wanneer u het ondanks afspraken in een samenlevingscontract niet met elkaar eens wordt over alimentatie, dan kunt u naar de rechter.
 
Duurzaam samenwonen
Wanneer u partneralimentatie betaalt en uw ex trouwt of gaat een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u de alimentatie niet langer te betalen (voor kinderalimentatie gelden andere regels). Dit kan ook gelden wanneer uw ex duurzaam gaat samenwonen. Een en ander is afhankelijk van de vastgelegde afspraken.
 
Genegenheid
Wanneer uw ex in uw ogen duurzaam gaat samenwonen en zij/hij betwist dat, dan zult u moeten bewijzen dat er sprake is van duurzaam samenwonen. Dit kan een onaangename klus zijn, waarbij de laatste restjes genegenheid tussen u en uw ex kunnen verdwijnen. Het is beter ‘on speaking terms’ te blijven en eventueel een mediator in te schakelen.
 
 • Woont u samen, dan kunt u alimentatieafspraken vastleggen in een samenlevingscontract.
 • Wanneer u het ondanks deze afspraken hierover niet eens wordt, dan kunt u naar de rechter.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een bedrijf wilt beginnen, kunt u voor een aantal rechtsvormen kiezen. Hebt u gelden van derden nodig, dan kan een naamloze vennootschap de beste keuze zijn. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar met het beste advies. Bij oprichting van de NV worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) en/of partijen die kapitaal (geld en/of goederen) inbrengen. Bij oprichting moet het kapitaal minimaal een waarde hebben van €45.000.
 
Oprichtingsakte
Wanneer het kapitaal is ingebracht, stelt ons kantoor een oprichtingsakte voor u op, met daarin de statuten van de NV. In de statuten wordt een aantal zaken vastgelegd, waarover we u graag nader informeren. Ook begeleiden wij graag de inschrijving van uw NV in het Handelsregister. Deze inschrijving is onder andere noodzakelijk om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen.
 
Onbehoorlijk bestuur
Persoonlijke aansprakelijkheid kan alsnog in het geding komen wanneer de NV ‘onbehoorlijk’ wordt bestuurd. Ook bent u persoonlijk aansprakelijk wanneer u voor de formele oprichting al handelt namens de NV. Ook in dit traject adviseren we u graag. Het beginnen van een NV is op zich niet zeer gecompliceerd, maar het vereist wel een aantal nauwkeurig te nemen stappen. Daarnaast heeft een NV een aantal plichten. We informeren u graag.
 
 • Bij oprichting van een NV moet een kapitaal (geld en/of goederen) van minimaal €45.000 aanwezig zijn.
 • Het beginnen van een NV is niet zeer gecompliceerd, maar het vereist een aantal nauwkeurig te nemen stappen.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u de bestuurder van een onderneming opvolgt, bent u niet in alle omstandigheden aansprakelijk voor het zakelijk doen en laten van uw voorganger. Ons kantoor vertelt u graag wanneer u wel of niet aansprakelijk bent in dergelijke gevallen. Ter illustratie belichten we hier in vogelvlucht een zaak die onlangs speelde voor Gerechtshof Amsterdam.
 
Procedure
De enig bestuurder van een onderneming overleed. Om lopende zaken af te handelen en de vennootschap in kwestie te ontbinden moest er een opvolger komen.
De advocaat van de onderneming – verwikkeld in een gerechtelijke procedure – adviseerde een uiteraard meerderjarig kind van de overleden bestuurder hem pro forma op te volgen. Er moest nu eenmaal een bestuurder zijn om de procedure te kunnen voortzetten.
 
Declaratie
Nadat de vennootschap was ontbonden, presenteerde voornoemde advocaat een declaratie aan de opvolger. Deze was het met de factuur niet eens en zag af van betaling. Vervolgens was het aan de advocaat aan te tonen dat de opvolger opdracht gaf tot voortzetting van de procedure en garant zou staan voor financiële verplichtingen, waartoe de advocaat zijn declaratie rekende. Het Hof rekende niet met de advocaat mee.
 
 • Als opvolger van de bestuurder van een onderneming bent u niet altijd aansprakelijk voor het handelen van uw voorganger.
 • Ons kantoor legt u graag uit wanneer u wel of niet aansprakelijk bent.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u een BV hebt met alle aandelen op uw naam en u gaat scheiden, dan is het even opletten wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent. Wanneer u de BV na de scheiding wilt voortzetten, moet u binnen twee jaar na ontbinding van de huwelijksgemeenschap naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 
Fouten en foutjes
In dergelijke situaties wordt deze gang naar de notaris regelmatig vergeten, omdat men er ten onrechte van uitgaat dat het voldoende is dat de aandelen op naam staan of dat het in het convenant geregeld is. Fouten en foutjes in de afwikkeling van een echtscheiding leveren problemen op en dat is ook hier het geval.
 
Civielrechtelijk en fiscaal
Er kan zowel een civielrechtelijk als een fiscaal probleem ontstaan. Het civielrechtelijke probleem ontstaat wanneer u de aandelen verkoopt en de aandelen notarieel wilt leveren: dan blijkt dat u niet de volledige juridische eigendom hebt en moet u dit zien te regelen met uw ex-partner. Uitleg van het fiscale probleem vergt hier te veel ruimte: houd het er maar op dat het geld kost. Uiteraard staat ons kantoor voor u klaar met een volledige uitleg.
 
 • U moet naar de notaris om het aandeel van uw ex-partner in de eigendom van de aandelen juridisch geleverd te krijgen.
 • Het eventuele feit dat alle aandelen op uw naam staan, volstaat niet.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat
In een Vennootschap Onder Firma (VOF) drijven twee of meer personen onder één naam een onderneming op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Het is van zeer groot belang heldere afspraken met betrekking tot een VOF op papier te hebben. Uiteraard is ons kantoor u hierbij graag van dienst.
 
Vaststellingsovereenkomst
Voornoemde heldere afspraken moeten onder andere betrekking hebben op de opheffing van de VOF, want hierover ontstaat in de praktijk vaak ruzie. In de afspraken moet bijvoorbeeld staan hoe de waarde van de VOF wordt bepaald en wat de peildatum van die waardering is. Wanneer de VOF-overeenkomst dit soort afspraken niet bevat, kunt u deze het beste opnemen in een vaststellingsovereenkomst.
 
Rechter
In een dergelijke overeenkomst moet ook worden opgenomen dat een vennoot na uittreding niet meer aansprakelijk is voor schulden van de VOF. Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept. Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling vaak te laat. De rechter biedt niet altijd soelaas wanneer duidelijke afspraken ontbreken.
 
 • Het belang van heldere afspraken kan nauwelijks voldoende worden onderstreept.
 • Zodra er ruzie uitbreekt, is het voor een redelijke afhandeling – ook via de rechter – vaak te laat.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:
Wanneer u voor 2010 een ontslagvergoeding ontving, is de kans groot dat u dit bedrag hebt ondergebracht in een daartoe opgerichte Stamrecht BV. U kon namelijk nog niet kiezen voor banksparen, terwijl het alternatief bij een verzekeraar duur en niet flexibel was. Is het nog wel zinvol uw Stamrecht BV te laten voortbestaan?
We gaan in het kort op deze materie in. Natuurlijk staat ons kantoor voor u klaar de zaken uitgebreid door te nemen en het eventueel opheffen van uw Stamrecht BV te begeleiden.
 
Tegoed oversluiten
Vanwege de flexibiliteit en de lage kosten wordt banksparen vaak gebruikt als manier om met de ontslagvergoeding om te gaan. U spaart kosteloos en u kunt over uw geld beschikken. Hebt u een Stamrecht BV, dan kunt u nog steeds kiezen voor banksparen: u sluit het tegoed over naar een bankspaarrekening en de BV kan worden opgeheven.
 
Haken en ogen
Daarmee vervallen uiteraard de kosten die de BV met zich meebrengt: deze kosten keren jaarlijks terug en wanneer de uitkeringen uit de BV zijn ingegaan, neemt het kapitaal erin af. Zo wordt de BV relatief steeds duurder. Het opheffen van een inactieve Stamrecht BV – waarin geen bedrijf is ondergebracht – is op zich betrekkelijk simpel, maar er zijn haken en ogen. Nogmaals: ons kantoor staat voor u klaar.
 
 • Hebt u voor 2010 een ontslagvergoeding ontvangen en hebt u die ondergebracht in een Stamrecht BV?
 • Het is hoog tijd om te bekijken of deze constructie nog profijtelijk is.

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat:

Meer lezen? Download dan nu de App!